Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Przegląd etapów procesu inwestycyjnego dla inwestycji drogowych

W odniesieniu do inwestycji drogowych kolejne etapy procesu inwestycyjnego kształtują się odmiennie dla tzw. dróg krajowych (w tym autostrad) i odmiennie dla pozostałych dróg. Niezależnie jednak od tego, który model postępowania ma... »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest kluczową, z punktu widzenia ochrony środowiska, decyzją wymaganą w trakcie procesu inwestycyjnego. Jeżeli przed jej wydaniem wymagane jest sporządzenie... »

Udział społeczeństwa - przepisy prawa międzynarodowego i wspólnotowego

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus) została podpisana dnia 25 czerwca 1998 r. w Aarhus w Danii [... »

Udział społeczeństwa w prawie polskim

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją administracyjną, przy wydawaniu której zastosowanie mają odpowiednie ogólne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W postępowaniu w sprawie wydania tej decyzji występują więc... »

Ochrona obszarów Natura 2000 a realizacja inwestycji drogowych

Dla procesu inwestycyjnego i możliwości lokowania i budowy dróg bardzo duże znaczenie mają przepisy dotyczące ochrony sieci Natura 2000. Zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG (zwaną dyrektywą habitatową lub siedliskową) [Dyrektywa Rady 92/43/EWG z... »

Odszkodowania za uciążliwości związane z funkcjonowaniem dróg

Rekompensat związanych z lokalizacją i funkcjonowaniem dróg dotyczą przepisy dotyczące: - nabywania gruntów pod budowę dróg - ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustanowieniem wzdłuż drogi obszaru ograniczonego... »

Dodaj nowy artykuł