Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

2013.06.10: Skarga Zielonego Mazowsza do Komisji Europejskiej

Do: Charlina Vitcheva,
Director DG REGIO.DGA2.H,
European Commission,
B-1049 BRUXELLES

Do wiadomości: Thomas Verheye,
Head of Unit Air & Industrial Emissions,
DG Environment,
European Commission,
B-1049 BRUXELLES

Informujemy, że spółka Koleje Śląskie, wykonująca na zlecenie województwa śląskiego usługi publiczne w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego z dniem 1 czerwca 2013 r zlikwidowała 39% (!!!) swoich pociągów. Likwidacja pociągów w pierwszej kolejności objęła pociągi na liniach magistralnych o najwyższych potokach pasażerskich. Zwracamy uwagę, że Raport Centrum Zrównoważonego Transportu (projektu naszego stowarzyszenia) nr 1/2013 Pasażerskie przewozy kolejowe na tle Europy - casus województwa śląskiego w kontekście Kolei Śląskich [zobacz >>>] wskazuje na liczne przypadki łamania przez Koleje Śląskie i zlecające usługi województwo śląskie rozporządzenia 1370 (WE), co zostało dokładnie opisane w rozdziale 8 Raportu (str. 83–87).

Podkreślamy fakt, że likwidacja pociągów dotknęła także relację Tychy Lodowisko – Katowice – Sosnowiec (SKR, Szybka Kolej Regionalna), w przypadku której zlikwidowano co drugi pociąg, zmniejszając częstotliwość z dwóch par pociągów na godzinę do jednej pary na godzinę, z luką w środku dnia ok. 2 godzin. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, w naszej opinii graniczące z pewnością, że działanie to spowodowało uniemożliwienie osiągnięcia rezultatów planowanych w ramach projektu Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I: Tychy Miasto – Katowice, dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego (nr umowy UDA-RPSL.07.02.00-00-001/09-02).

Celem projektu jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w przemieszczaniu osób na trasie Tychy – Katowice. Polegał on na modernizacji i budowie nowych przystanków kolejowych w Tychach. Równocześnie z realizacją projektu miasto Tychy zlikwidowało dotychczasową ekspresową linię autobusową, łączącą Tychy z Katowicami i ograniczyło liczbę autobusów na innych liniach równoległych, aby zlikwidować konkurencję dla transportu kolejowego i przenieść na niego potoki pasażerskie. To się udało, bo według danych zamieszczonych w Raporcie liczba pasażerów pociągów SKR wzrosła z 2300 osób na dobę w październiku 2011 roku (kiedy na linii kursowała 1 para pociągów na godzinę) do 6400 osób na dobę w kwietniu 2013 roku (takt kursowania co 30 minut i nowe przystanki) (Raport, str. 81). Obecnie, po likwidacji połowy pociągów (czyli powrót do stanu z 2011 roku) należy spodziewać się, że przewozy powrócą do poprzedniego poziomu.

Dodajemy ponadto, że na terenie województwa śląskiego znajdują się strefy ochrony powietrza o najwyższym stopniu przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w Polsce (zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – tzw. dyrektywa CAFE).

Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/16/7/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku) wśród obowiązków Marszałka Województwa Śląskiego w punkcie 14 wymienia: Zwiększenie nacisku na rozwój komunikacji publicznej w województwie – rozwój transportu kolejowego, integracja systemów komunikacji kolejowej i autobusowej, modernizacje taboru.

Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu (uchwała Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r.) w części A. Aglomeracja Górnośląska, w Rozdziale 3. Działania niezbędne do przywrócenia stężeń w powietrzu do poziomów nieprzekraczających poziomy dopuszczalne i docelowe posiada pkt. 2 b) o treści:

Rozwój komunikacji publicznej i organizacji ruchu na terenie strefy poprzez:
- rozbudowę systemu komunikacji kolejowej jako elementu rozwoju komunikacji publicznej na terenie Aglomeracji;
- modernizację i rozwój sieci transportu szynowego, w tym stworzenie warunków do rozbudowy Szybkiej Kolei Regionalnej pełniącej funkcje komunikacji publicznej w rejonie miast Aglomeracji szczególnie Katowic; (...)
.

Reasumując, działania zarządu województwa śląskiego oraz spółki Koleje Śląskie (które są podmiotem wewnętrznym województwa śląskiego, kontrolującego 100% własności spółki oraz samodzielnie powołującego i odwołującego jego władze):

1. wielokrotnie naruszają rozporządzenie 1370/WE;

2. prowadzą do przekreślenia uzyskania planowanych rezultatów przez w/w projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej;

3. są sprzeczne z Planami Ochrony Powietrza, których uchwalenie i wdrażanie wynika z dyrektywy 2008/50/WE – CAFE.

W związku z powyższym, zważywszy na skalę łamania polityk i prawodawstwa wspólnotowego uważamy, że konieczne jest natychmiastowe wstrzymanie przez Komisję Europejską płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, do czasu usunięcia wyżej opisanych nieprawidłowości, o co wnioskujemy.

Jednocześnie uważamy, że nie jest zasadne w jakikolwiek sposób karanie beneficjenta w/w projektu dotyczącego przystanków SKR (Urząd Miasta Tychy), gdyż nie jest on w żaden sposób winien opisanych szkodliwych działań władz województwa śląskiego, a projekt wykonał całkowicie zgodnie z wnioskiem, umową i wszystkimi wymogami.

2013.06.21: Komisja Europejska rejestruje skargę

Komisja Europejska
DG ds. Polityki Regionalnej
Bruksela, 21/06/2013

W odniesieniu do Pana/Pani pisma z dnia 10/06/2013 (ZM/13/0631/01/KR) pragnę poinformować, że skarga skierowana przez Pana/Panią do Komisji została zarejestrowana pod numerem referencyjnym CHAP(2013)01865 (numer ten należy podawać w dalszej korespondencji). Pragnę również zaznaczyć, że przypisanie skardze oficjalnego numeru referencyjnego nie jest równoznaczne ze wszczęciem przez Komisję postępowania w sprawie naruszenia przepisów.

Złożona przez Pana/Panią skarga zostanie rozpatrzona przez służby Komisji w świetle obowiązującego prawa Unii Europejskiej.

Następnie otrzyma Pan/Pani bezpośrednio informacje na temat wniosków z analizy oraz przebiegu ewentualnego postępowania. W międzyczasie może Pan/Pani kontaktować się z DG ds. Polityki Regionalnej pocztą elektroniczną, pisząc na adres:

REGIO-CHAP@ec.europa.eu.

(...)

Charlie Grant
Kierownik działu