Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Obecne prawo dotyczące ocen oddziaływania na środowisko jest też tak skonstruowane, że konflikt, czyli odwołanie lub skarga do sądu, zwykle nie przebiega na linii inwestor - organizacja ekologiczna, ale organizacja ekologiczna - organ wydający decyzję w sprawie inwestycji. Tylko organizacja oraz organ są stronami postępowania odwoławczego. Inwestor niestety jest tylko obserwatorem konfliktu (uczestnikiem postępowania bez prawa strony) i może próbować pertraktować z organizacją ekologiczną na drodze cywilnej licząc na wycofanie odwołania lub skargi w wyniku zawarcia porozumienia. Różnice te objaśnia rysunek, który pochodzi z artykułu Wojciecha Szymalskiego System ochrony środowiska - biurokracja a dyskusja zamieszczonego w czasopiśmie Problemy Ocen Środowiskowych nr 1/2007.