Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Dodatkową kwestią jest w tym przypadku także fakt, że plan zagospodarowania przestrzennego ustala linie rozgraniczające inwestycji tak samo, jak czynią to decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tylko, że plan zagospodarowania jest ważny przed momentem wydania decyzji środowiskowej, a wymienione wcześniej decyzje mogą być wydane dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej, co wyjaśnia rysunek. A zatem moment ustalenia linii rozgraniczających inwestycji (jej lokalizacja), w zależności od sposobu procedowania, może się znaleźć w ramach procedury zezwalania na inwestycję w myśl przepisów unijnych, lub poza tą procedurą.