Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Wnioski i uwagi dotyczące Studium komunikacyjnego rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk.

Stowarzyszenie zwraca uwagę, że zanim podejmie się właściwe prace nad w/w Studium, zachodzi pilna potrzeba skorygowania samych jego założeń. Już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 19 lutego 2010 r. (ZP/AN/341/II-54/10) widać fundamentalne braki. Najistotniejsze z nich to:

Brak odwołań w SIWZ do kluczowych dokumentów, w tym zwłaszcza do obowiązującej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne przyjęte uchwałą nr LVIII/1749/2009 Rady Warszawy z 9 lipca 2009 r.

WNIOSKI:

Niedopuszczalne pominięcie wariantowania w zakresie rozwiązań transportu publicznego cyt. Nie przewiduje się wariantowania systemu transportu publicznego. (P. 8 str 9) Niedopuszczalne jest zawężanie Studium komunikacyjnego jedynie do aspektu drogowego i motoryzacji indywidualnej.

WNIOSKI:

Niewystarczające wymagania dotyczące konsultacji społecznych, mimo ogromnej wagi społecznej przedmiotu opracowania i jego skutków. W tym zakresie zaniechanie udziału społecznego może skutkować naruszeniem ratyfikowanej przez Polskę konwencji z Aarhus (Dz. U. Nr 78/2003, poz. 706).

WNIOSKI: