Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

MRR oficjalnie zakończyło I etap konsultacji społecznych projektu PO Rozwój Polski Wschodniej, o czym niezwłocznie zawiadomił nas Pan Wiceminister Ortyl. Tłumaczył również po raz kolejny dlaczego inwestycje kolejowe nie zasługują na uwzględnienie w powyższym dokumencie.

Treść listu przytaczamy poniżej.

Pan Krzysztof Rytel

Dyrektor Centrum Zrównoważonego Transportu

Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło I etap konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Mając na uwadze i poddając szczegółowym analizom postulaty zgłoszone do projektu ww. Programu, przygotowano drugą wersję projektu, która dostępna jest na stronie internetowej www.mrr.gov.pl. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż PO RPW stanowi jedynie dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych obszaru Polski Wschodniej, uzupełniając zakres wsparcia regionalnych programów operacyjnych oraz innych programów operacyjnych tj. PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz PO Rozwój Obszarów Wiejskich.

W nawiązaniu do pisma Pana Dyrektora, z 10 maja 2006 r. (znak: CZT/06/0209/O1/MZ) uprzejmie informuję, iż inwestycje w zakresie infrastruktury transportu kolejowego przewidziano do realizacji w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, który obejmie inwestycje o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz w regionalnych programach operacyjnych, w ramach których realizowane będą inwestycje dotyczące regionalnych sieci kolejowych. Natomiast w ramach PO RPW, ze względu na ograniczone zasoby środków finansowych, wspierane będą projekty o największej wartości dodanej, przynoszące znaczące efekty ekonomiczne. Tym samym przyjęto założenie, że w ramach PO RPW wspierane będą projekty innowacyjne oraz takie, które ułatwią powstanie bądź rozwój przedsiębiorstw tworzących trwałe miejsca pracy, przyczyniające się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej.

MINISTER z up.

Władysław Ortyl, Sekretarz Stanu