Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Po miesiącu oczekiwania otrzymaliśmy odpowiedź od wiceministra Ortyla na wystąpienie w sprawie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jak można przeczytać w pierwszym z pism zamieszczonych poniżej, ministerstwo uważa inwestycje kolejowe za drogie, nieefektywne i niekonkurencyjne wobec transportu samochodowego...

Równolegle dostajemy w sprawie naszego stanowiska kolejne poparcia od samorządów z Polski Wschodniej - m.in. od Marszałka Województwa Lubelskiego oraz burmistrzów miast Mrągowo i Ustrzyki Dolne - teksty pism poniżej.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Pan Krzysztof Rytel, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Transportu

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 maja br., zawierające propozycję uzupełnienia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o działania służące rozwojowi transportu kolejowego, pragnę wyjaśnić, że tego rodzaju działania nie mieszczą się w założeniach programu.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, budowany w oparciu o dodatkowe środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane Polsce przez Radę Europejską, ma na celu zahamowanie tendencji stagnacyjnych, decydujących o marginalizacji i peryferyjności województw Polski Wschodniej oraz pobudzenie wzrostu w tych województwach. Program ten jest dodatkowym elementem wsparcia obszaru Polski Wschodniej z funduszy strukturalnych, wzmacniającym działanie programów regionalnych i sektorowych w drodze wywołania efektów synergii. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu jest, w stosunku do potrzeb, ograniczona. Dlatego zasięg programu został zawężony do wybranych dziedzin, które ze względu na efektywność, skalę działań i spodziewane długofalowe rezultaty w szczególny sposób mogą pobudzić procesy rozwojowe i przyczynić się do unowocześnienia gospodarki, a przez to szybszego nadrobienia zapóźnień rozwojowych Polski Wschodniej.

Kierując się przy tworzeniu podstaw programu powyższymi przesłankami Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i samorządy zainteresowanych województw uznały, że działania z zakresu infrastruktury transportowej należy ograniczyć do miejskiego transportu publicznego i dróg kołowych. Przyczyną rezygnacji z umieszczenia w programie inwestycji kolejowych były przede wszystkim wysokie koszty realizacji projektów z tej dziedziny, a także fakt, iż transport kolejowy ustępuje drogowemu pod względem konkurencyjności.

Z poważaniem

Władysław Ortyl

Urząd Miejski Ustrzyki Dolne

Szanowny Pan Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju Regionalnego

Władze samorządowe bieszczadzkiej gminy Ustrzyki Dolne wnoszą o uwzględnienie w pracach nad Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej jako priorytetu transportu kolejowego.

Przez gminę Ustrzyki Dolne przebiega dwudziestodwukilometrowy odcinek linii kolejowej Zagórz - Chyrów (Ukraina). Jest to najbliżej polskich Bieszczadów Wysokich położona linia PKP, od lat sześćdziesiątych, poza bieżącą kosmetyka, nieremontowana i ulegająca postępującej destrukcji.

Region posiada niezaprzeczalne walory turystyczne, w czym mieszkańcy upatrują szans na rozwój. Niemniej słabe skomunikowanie z reszta kraju, w tym brak kolejowych połączeń regionalnych, powoduje ograniczenie ruchu turystycznego a tym samym stanowi istotną barierę tego rozwoju. Kursujący niegdyś tą trasa pociąg pospieszny "Solina" cieszył się dużą popularnością wśród turystów i mieszkańców. Nadto, transport kolejowy jest o wiele bardziej przyjazny środowisku niż samochodowy, co dla Bieszczadów, jednego z najbogatszych przyrodniczo obszarów Europy, posiada podstawowe znaczenie.

Powyższy odcinek jest elementem systemu kolejowego trzech krajów: Polski, Słowacji i Ukrainy; stanowi węzłowe ogniwo tego systemu. Linia posiada duży walor w postaci europejskiej szerokości torów na całej długości z możliwością przedłużenia do Przemyśla przez terytorium ukraińskie (po uruchomieniu przejścia Malhowice - Niżankowicach). Wobec rosnącego ruchu osobowego na tej trasie oraz w sytuacji, gdy przejście Krościenko-Chyrów stało się zewnętrznym przejściem Unii Europejskiej, ze względu na swe strategiczne znaczenie linia powinna znaleźć się w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej oraz zostać priorytetem inwestycyjnym dla PKP.

Po niezbędnej modernizacji i remoncie można by wprowadzić przewozy towarowe, czym (według naszego rozeznania) są zainteresowane podmioty gospodarcze regionu bieszczadzkiego oraz z głębi Polski. Przejście mogłoby być wówczas wykorzystane do przesyłania wagonów z portów Trójmiasta na południe Europy. Wpłynęłoby to na skrócenie czasu pobytu wagonów obcych na sieci PKP. Uruchomienie towarowego przejścia granicznego w Krościenku otworzyłoby najkrótszą drogą z Polski do Rumunii, Mołdawii, Bułgarii i innych krajów bałkańskich.

Dlatego też proszę o wprowadzenie do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej transportu kolejowego jako odrębnego priorytetu, a w celach do priorytetu uwzględnienie rewitalizacji połączeń kolejowych do miejscowości turystycznych, co w perspektywie przyniesie korzyści zarówno przewoźnikowi jak i regionowi oraz krajowi.

Z poważaniem

mgr inż. Henryk Sułuja

Urząd Miasta Mrągowa

Pan Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju Regionalnego

Dotyczy: konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

W nawiązaniu do wystąpienia Centrum Zrównoważonego Transportu w przedmiotowej sprawie (pismo znak: CZT/06/0209/O1/MZ z dnia 10.05.2006 r.) uprzejmie informuję, iż w pełni popieram postulaty CZT, dotyczące konieczności poczynienia niezbędnych inwestycji kolejowych w regionie Polski wschodniej, a w szczególności rewitalizacji połączeń kolejowych do ośrodków turystycznych i uzdrowiskowych, w tym również Mrągowa.

Rezultatem w/w działań będzie zarówno poprawa stanu zatłoczonych obecnie dróg regionu na skutek ich odciążenia, jak również poprawa bezpieczeństwa na drogach, a także wzrost popularności i rozwój miejscowości turystycznych, do których niewątpliwe należy Mrągowo.

Marszałek Województwa Lubelskiego

Pan Krzysztof Rytel, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Transportu

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dn. 10.05.2006 r., znak CZT/06/0209/02/MZ, w sprawie konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, pragnę podziękować za uwagi do treści projektu programu, w szczególności za oszacowanie zapotrzebowania na inwestycje w zakresie linii kolejowych oraz taboru.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwestia inwestycji kolejowych była uwzględniona w pracach nad treścią programu. Zapotrzebowanie na infrastrukturę transportu kolejowego było wielokrotnie zgłaszane w trakcie warsztatów i spotkań przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Instytucji Zarządzającej (IZ) programem i samorządów pięciu województw Polski Wschodniej. Nie uzyskało ono jednak dotychczas akceptacji IZ.

Niezależnie od zakresu obszarów działań Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej informuję, że inwestycje kolejowe będą możliwe do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. W ramach priorytetu II Transport i komunikacja, działanie 2.3 Transport kolejowy finansowane będą projekty budowy i przebudowy tras kolejowych o znaczeniu regionalnym, w tym w szczególności umożliwiające zwiększenie prędkości podróży do 160 km/h. Dotacje będą przekazywane na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet VII Transport przyjazny środowisku, przewidziane są zadania ukierunkowane na polepszenie parametrów technicznych linii kolejowych, w tym zwiększanie prędkości pociągów i nośności torów. Poprawa stanu technicznego linii kolejowych służyć ma zwiększeniu dostępności transportu kolejowego w wymiarze międzynarodowym i usprawnieniu połączeń pomiędzy największymi miastami kraju. Z programu będą mogły być realizowane inwestycje z zakresu modernizacji linii kolejowych zlokalizowanych w obszarze sieci TEN - T i poza siecią oraz zakup nowoczesnego taboru kolejowego i modernizacja istniejącego, wykorzystywanego w międzynarodowych i regionalnych przewozach pasażerskich.

Projekt RPO z 12 maja br. dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce Regionalny Program Operacyjny oraz na stronie -www.zporr.lubelskie.pl w zakładce Nowy okres programowania 2007 - 2013. Projekt PO Infrastruktura i środowisko z 25.05.2006 dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl w zakładce Programy operacyjne 2007 - 2013.

Z poważaniem

Marszałek Województwa, Edward Wojtas