Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W styczniu bieżącego roku skierowaliśmy do Pani Prezydent skargę na zaniechania Zarządu Dróg Miejskich w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na rondzie Starzyńskiego [zobacz >>>], w szczególności brak azylu na wlocie południowym. Skarga została przekazana do Rady Warszawy, trochę się odleżała, ale w końcu zaowocowała. We wrześniu, na XXII sesji Rady, radni niemal jednogłośnie uznali skargę za zasadną, a w październiku w terenie zmaterializował się wnioskowany azyl (a także inne zmiany na rondzie, o których szerzej wkrótce).

Uchwała Rady Warszawy Nr XXII/461/2011

Uchwała Nr XXII/461/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

Na podstawie art. 246 § 1 w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy do przesłania skarżącemu uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
(-)
Ewa Malinowska-Grupińska

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania z XXII sesji Rady m.st. Warszawy — 08.09.2011 r.

Radni głosowali następująco:  Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3.

Komentarz

Nowy azyl podzielił 12-metrową jezdnię na dwa łatwiejsze do pokonania odcinki. Rondo Starzyńskiego wciąż jest dalekie od ideału, zlikwidowany został jednak ewidentny czarny punkt na głównej trasie rowerowej, a pieszym łatwiej się dostać na oddzielone ruchliwą jezdnią od osiedla przystanki. To cieszy.

Martwi, że tyle czasu, energii i papieru zmarnowane zostało na przepychanki w dość oczywistej sprawie. W międzyczasie zastępca dyrektora ZDM oficjalnie wykazał się nieznajomością prawa o ruchu drogowym [zobacz >>>], przebudowane trzy lata wcześniej w celu poprawy bezpieczeństwa rondo awansowało na drugie miejsce na liście najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Warszawie, kilkanaście osób zostało rannych, a dwie zabite [zobacz >>>].