Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Do: Szanowny Pan Profesor Mirosław Chaberek, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu.

Dotyczy: skrócenia czasów jazdy pociągów międzywojewódzkich uruchamianych w rj 2007/8 na zamówienie organizatora tych przewozów - MT.

Pragniemy wyrazić zadowolenie z kształtu uzgodnionej między MT i przewoźnikiem PKP Przewozy Regionalne kształtu ramowego oferty pociągów międzywojewódzkich w rozkładzie jazdy 2007/8 zamieszczonej przez przewoźnika na swojej stronie internetowej. Zamieszczone tabele pokazują stopniowy rozwój siatki połączeń dalekobieżnych i obejmowanie nimi nowych relacji, które zapewniają poprawę spójności kraju pod względem dostępności do sieci kolejowej .

Problem, który identyfikujemy, dotyczy długich czasów przejazdu w konstrukcji rozkładu jazdy (znacznie dłuższych niż planowane w ofercie ramowej) i osiąganych przez pociągi międzywojewódzkie niskich prędkości handlowych. Praktycznie od nowego rozkładu jazdy czas jazdy ulegnie skróceniu tylko dla pociągów kursujących na odc. Łódź Widzew-Skierniewice (ok. 25 minut) i Koluszki-Skierniewice (ok. 20 minut). Na innych trasach mimo prowadzonych prac np. za środki z Funduszu Kolejowego nie ma mowy o skróceniu czasu jazdy, lub też mimo utrzymania stawek PKP PLK na tym samym poziomie, jest planowane jego wydłużenie (np. Poznań - Wrocław o ok. +10 minut, Bydgoszcz - Tczew +20 minut po torze 1, Wrocław - Kraków +20 minut; pozostawienie bez zmian prędkości 100 km/h na zmodernizowanym odc. Pierzyska - Gniezno itd.). Planowane do uruchomienia pociągi rzadko kiedy pojadą z prędkością techniczną powyżej 70 km/h. Stawia to Polskę w rzędzie krajów o najgorzej funkcjonującej w Europie sieci kolejowej i rodzi pytanie o zasadne wydawanie środków publicznych.

Z drugiej strony już teraz mamy do czynienia z działaniami organizacyjnymi, które prowadzą do znaczącego skrócenia czasu przejazdu przez prowadzenie ruchu torem przeciwnym do zasadniczego, dzięki wykorzystaniu możliwości urządzeń srk lub na rozkaz indywidualny N. Takie przykłady dotyczą np. odcinka Iława - Jabłonowo Pomorskie, na której poc. 56104 jest prowadzony torem "niewłaściwym", co skraca czas przejazdu o ok. 10 minut, czy odcinka Marciszów - Jelenia Góra. Podobna sytuacje dotyczy poc. 37101 na odc. Brzeg Dolny -Wołów (skrócenie czasu jazdy o ok. 12 minut przez jazdę torem "niewłaściwym").

Podobne działania organizacyjne winno się podjąć przy tworzeniu rozkładu jazdy 2007/8 na szerszą skalę, wszędzie tam, gdzie na linii dwutorowej, na jednym z torów szlakowych występuje prędkość wyższa 2 -3 razy niż na torze przeciwnym. Pozwoli to w wielu wypadkach skrócić czasy jazdy pociągów międzywojewódzkich, które powinny zapewniać czas przejazdu na poziomie XXI wieku, a nie niższym niż w XIX w. Ich podjęcia nie powinny ograniczać parametry urządzeń srk. W przypadku niedostosowania urządzeń srk do prowadzenie ruchu torem przeciwnym do zasadniczego, pociągi powinny być odprawiane z ostatniej stacji z postojem handlowym i dyżurnym ruchu poprzez wyposażenie ich w rozkaz N.

Powyższe działanie powinno dotyczyć następujących odcinków linii kolejowych prócz wyżej wymienionych:

- Linia 61 odc. Blachownia - Jawornica podg. - tor nr 1: prędkość 30-40 km/h, tor nr 2: prędkość 100-120 km/h; prowadzenie pociągów z Częstochowy w kierunku Lublińca (Karkonosze, Mała Panew, Oleńka, Kormoran, Bolko) po torze przeciwnym do zasadniczego skróci czas przejazdu o ok. 30 minut! Na nowy rozkład jazdy w jednym kierunku odc. Częstochowa - Lubliniec pociąg pospieszny pojedzie w ok. 67 minut, a w drugim (tor 2) ok. 39 minut. Prowadzenie ruchu torem 2 poprawi przepustowość linii, w stosunku do sytuacji prowadzenia ruchu torem właściwym.

- Linia 8 odc. Radom - Skarżysko Kamienna - tor nr 1: prędkość ok. 60 km/h, tor nr 2: prędkość 100 km/h; prowadzenie pociągów z Radomia w kierunku Kielc (Ustronie, Żeromski, Warmia, Kazimierz Wielki, Kinga, Bolko, Sztygar, Jadwiga, Długosz) po torze przeciwnym do zasadniczego skróci czas przejazdu o ok. 15 minut.

- Linia 131 odc. Nowa Wieś Wlk. - Trzciniec - tor nr 1: prędkość 50 km/h, tor nr 2: prędkość 100 km/h; prowadzenie pociągów z Inowrocławia do Bydgoszczy na odc. Jaksice-Trzciniec (Rozewie, Bałtyk, Piast, Doker, Bachus, Mieszko, Pomorzanin) po torze przeciwnym do zasadniczego skróci czas przejazdu o ok. 15 minut. Jest to szczególnie istotne, gdyż wobec obniżenia prędkości na odc. Bydgoszcz - Tczew do 60-80 km/h pociągi do Gdyni od nowego rozkładu jazdy pojadą ten odcinek 20 minut dłużej.

- Linia 131 wybrane odcinki - na trasie Zduńska Wola - Inowrocław prowadzenie pociągów międzywojewódzkich tylko torem nr 1 między stacjami Bachorce - Zaryń, Babiak - Lipie Góry, Ponętów - Dąbie nad Nerem dla pociągów z Inowrocławia w kierunku Zduńskiej Woli i Katowic zapewni skrócenie czasu jazdy o ok. 20 minut.

- Linia 131 odc. Wręczyca - Kłobuck dla pociągów jadących z Herbów Nowych skrócenie czasu jazdy o ok. 12 minut

- Linia 131 odc. Boronów - Herby Nowe - tor nr 1: 80 km/h, tor nr 2: 30 km/h; prowadzenie pociągów do Katowic (Merkury, poc. Toruń - Katowice) po torze przeciwnym do zasadniczego skróci czas przejazdu o ok. 12 minut.

- Linia 14 odc. Leszno - Głogówko - wnioskowane zamknięcie toru nr 1 i prowadzenie całości ruchu torem nr 2 - wpłynie na skrócenie czasu jazdy pociągów z Leszna do Głogowa o 17 minut. Ruch na tym odcinku absolutnie nie kwalifikuje linii do utrzymania szlaku dwutorowego, a wobec wysokich kosztów bieżącego utrzymania, od lat na linii nie prowadzi się żadnych prac w celu poprawy niedostatecznego stanu infrastruktury - 20 km/h na odc. Toru nr 1 Głogówko - Grodziec.

- Linia 274 odc. Wałbrzych Gł - Boguszów Gorce Wsch.; tor nr 1: 60 km/h, tor nr 2: 20 km/h; prowadzenie pociągów z Jeleniej Góry (Karkonosze, Śnieżka itp.) po torze przeciwnym do zasadniczego skróci czas przejazdu o ok. 10 minut.

Równocześnie zwracamy uwagę, że obecnie na kilku odcinkach sieci PLK od lat prowadzi się ruch w oparciu o rozkazy wobec niesprawnych urządzeń srk (np. odc. Rembertów-Zielonka, linia 274 wokół Wałbrzycha, Ostrowy - Kutno przed modernizacją toru nr 2). Na wielu liniach prowadzi się ruch na sygnał zastępczy, wobec nieczynnych posterunków ruchu (np. Piła-Chojnice). Nasza propozycja zmierza w kierunku rozszerzenia działań organizacyjnych o odcinki, gdzie prowadzenie ruchu po torze przeciwnym do zasadniczego przyniesie natychmiastowy skutek w postaci poprawy oferty, na czym skorzystają i przewoźnicy (lepsza oferta, stan infrastruktury nie wpływający na awaryjność taboru) i pasażerowie (skrócenie czasu jazdy do poziomu akceptowalnego) i nasze państwo (poprawa sprawności systemu transportowego).

Dlatego wnioskujemy o skierowanie w tej sprawie wystąpienia przez Ministerstwo Transportu jako organizatora przewozów do przewoźnika (jako zamawiającego pociągi) i zarządcy infrastruktury (jako organu kontrolnego) w celu zapewnienia optymalnych czasów przejazdu na liniach dwutorowych z odcinkami szlaku kolejowego o niedostatecznym stanie infrastruktury na jednym z torów szlakowych i stanem zadowalającym na drugim z torów szlakowych w konstrukcji najbliższego rozkładu jazdy 2007/8. Powyższe będzie wyrazem troski ministerstwa o racjonalne wykorzystanie infrastruktury kolejowej i zapewnienie siatki możliwie szybkich połączeń kolejowych w perspektywie najbliższego rozkładu jazdy 2007/8.

Podjęcie proponowanych kroków ma zniwelować skutki trwającego niezmiennie od lat pogarszania się stanu infrastruktury kolejowej, którego miernikiem jest to, że co roku na znacznie dłuższych odcinkach obniża się prędkości szlakowe niż się je podwyższa. Nowy rozkład jazdy jest tutaj tylko potwierdzeniem tego stanu rzeczy. Dlatego PKP PLK, skoro nie potrafi tak planować robót, by przynosiło to wymierne efekty, musi zastosować inne kroki przynoszące efekt dzięki działaniom organizacyjnym.

Do wiadomości:

- P. Krzysztof Celiński, Prezes Zarządu PKP PLK SA. Warszawa, ul. Targowa 64

- P. Jan Tereszczuk, Prezes Zarządu PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Warszawa, ul. Grójecka 17