Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Wprowadzenie

Pod koniec zeszłego roku wystąpiliśmy do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości umieszczania przejść dla pieszych przez tory kolejowe bez zachowania trzykilometrowego odstępu od sąsiednich przejazdów (na co powoływało się np. WKD, tłumacząc brak możliwości realizacji przejścia pod wiaduktem ul. Łopuszańskiej).

Zwróciliśmy się z wnioskiem o dodanie wyjątku dla przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

Okazuje się jednak, że według Ministerstwa już teraz nie ma wymogu zachowania takiego odstępu w przypadku przejść dla pieszych. Poniżej przytaczamy korespondencję w całości.

Korespondencja

Pismo do Ministra Infrastruktury - 22 XII 2016 r.

ZM-16-0728-01-MS

Rozporządzeniu ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych... [Dz.U. 2015 poz. 1744] dostrzeżono problem nadmiernej likwidacji przejazdów w poziomie na drogach lokalnych w rejonie skrzyżowań wielopoziomowych, co skutkowało znacznymi utrudnieniami dla ruchu miejscowego. Niestety, analogiczny problem wciąż dotyczy ruchu pieszego i rowerowego, w tym na obszarach miejskich.

Konieczność pokonywania znaczących odległości (do 3 km) i różnic poziomów stanowi znaczące utrudnienie dla osób niezmotoryzowanych, w tym zwłaszcza osób niepełnosprawnych, w niektórych przypadkach uniemożliwiając przedostanie się na drugą stronę torów.

Jest to tym większy problem, że kolejne badania dowodzą bardzo wysokiej awaryjności wind i podnośników stosowanych w rejonie przejść nad/pod torami [zobacz >>>].

Jest to problemem zwłaszcza w obszarach miejskich, gdzie natężenie ruchu niezmotoryzowanego jest duże, a skrzyżowania wielopoziomowe występują nie tylko w ciągu autostrad i dróg ekspresowych. W związku z powyższym, proszę o dopuszczenie możliwości lokalizowania przejść kategorii E w rejonie skrzyżowań wielopoziomowych poprzez dodanie ich do § 23 ust. 3 pkt. 2 ww. rozporządzenia [wymieniającego wyjątki od obowiązku zachowania trzykilometrowego odstępu między przejazdami].

Do wiadomości: Urząd Transportu Kolejowego

Odpowiedż MIB - 9 III 2017 r.

DTK-9.0212.54.2016.MWO.2

W odpowiedzi na pismo (...) Departament Kolejnictwa (DTK) w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przedstawia następujące stanowisko.

Przepisy zawarte w § 23 oraz § 40 rozporządzenia regulują minimalną odległość pomiędzy przejazdami oraz pomiędzy skrzyżowaniami wielopoziomowymi i przejazdami. Zgodnie z brzmieniem § 23 ust. 1 rozporządzenia — nowego przejazdu kolejowo-drogowego nie należy projektować na skrzyżowaniu istniejącej linii kolejowej lub bocznicy kolejowej z drogą publiczną jeżeli w odległości nieprzekraczającej 3 km od projektowanego przejazdu kolejowo-drogowego znajduje się przejazd kolejowo-drogowy lub skrzyżowanie wielopoziomowe. Dodatkowo przepis zawarty w § 40 ust. 1 wskazuje, iż w odległości do 3 km z każdej strony od wybudowanego skrzyżowania wielopoziomowego w obszarze niezabudowanym nie mogą znajdować się przejazdy kolejowo-drogowe.

Zacytowane przepisy nie dotyczą przejść przez tory kolejowe w poziomie szyn (kat. E), w związku z czym proponowana przez Pana zmiana brzmienia § 23 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia nie jest w ocenie DTK konieczna.

Dodatkowo należy podkreślić, iż na etapie projektowania inwestycji kolejowych związanych z modernizacją lub rewitalizacją linii kolejowych wskazywane są możliwe lokalizacje dla nowych przejść, które są poddawane konsultacjom społecznym. Również każde wystąpienie lokalnej społeczności, bądź władz lokalnych w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w poziomie szyn jest szczegółowo analizowane przez zarządcę infrastruktury kolejowej — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, budowane są przejścia dla pieszych — w 2016 r. utworzono na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ogółem 14 przejść kat. „E" oraz 19 przejazdów kolejowo-drogowych.

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę na fakt, iż budowa nadmiernej liczby przejść dla pieszych w poziomie szyn stwarzałaby poważne niebezpieczeństwo dla użytkowników tych przejść oraz dla ruchu kolejowego, gdyż są to miejsca szczególnie narażone na wypadki.

Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa
Jakub Kapturzak

[Pogrubienie od redakcji.]