Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

RPO-559955-VI/07/TF

Warszawa, 2007-06-25.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
zespół Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta.

Szanowny Panie Mecenasie

W odpowiedzi na Pański wniosek z dnia 16 maja 2007 r. [zobacz >>>], uprzejmie informuję, iż po zapoznaniu się z jego treścią oraz z nadesłaną dokumentacją nie znajdujemy podstaw do podjęcia w przedmiotowej kwestii działań określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: dz. U. 2001 r.. Nr 14, poz. 147) środkami prawnymi.

W w/wymienionym wniosku kwestionuje Pan zgodność przepisu art. 1 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z art. 16 ust. 2 Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu, w dniu 8 listopada 1968 r. i, co za tym idzie, z art. 2 i 9 Konstytucji RP.

Art. 2 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnych, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, zaś art. 9 Konstytucji RP - że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego (które w omawianym zakresie jest sprzeczne z istniejącą regulacją - a raczej jej brakiem - Prawa o ruchu drogowym).

Jednakże, w myśl art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób (ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw).

W ocenie tut. Biura wprowadzenie wskazanych przez Pana ograniczeń, aczkolwiek istotnie uciążliwych dla rowerzystów, było konieczne, chociażby ze względu na zasady bezpieczeństwa - nie można zatem mówić, iż są one niezgodne z Konstytucją RP. Nie może mieć miejsca sytuacja, że pod skręcający z szosy samochód wjeżdża nagle rozpędzony rowerzysta - pozostający w przekonaniu, że to on ma pierwszeństwo przejazdu. Nadto, w przypadku gdyby to była cala grupa rowerzystów, spowodowałaby ona nagłe zatrzymanie się skręcających pojazdów na jezdni - co mogłoby doprowadzić do bardzo poważnej kolizji drogowej. Dziwnym wydaje się, że w swoim wniosku nie dostrzega Pan faktów, które wydają się całkowicie oczywiste.

Z tych powodów stwierdzam, iż w opisanej sprawie brak podstaw do podjęcia przez Rzecznika działań określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 14, poz. 147) środkami prawnymi.

W załączeniu zwracam nadesłaną przez Pana do tut. Biura dokumentację.

Z poważaniem,

dr Tomasz Frey
Główny Specjalista

Ciąg dalszy

Odpowiedź ZM: [zobacz >>>]