Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Stanowisko DG MOVE w sprawie przesunięć środków z kolei na drogi jest jeszcze wyraźniejsze od wcześniejszego stanowiska DG REGIO [zobacz >>>]. W piśmie Matthiasa Ruete, Dyrektora Generalnego DG "Mobility and Transport" do przewodniczącego Europejskiej Federacji Pasażerów [zobacz >>>], której członkiem w Polsce jest Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, czytamy:

Pismo DG MOVE do Europejskiej Federacji Pasażerów

Bruksela 22-03-2011

Do: Pan Trevor Garrod
Przewodniczący Europejskiej Federacji Pasażerów

Dotyczy: polskiego przesunięcia funduszy z kolei na drogi.

Szanowny Panie Garrod,

Dziękuję za Pana wiadomość z 20 lutego br. w której przekazuje Pan kopię pisma, które EPF wysłało do niektórych członków Parlamentu Europejskiego, dotyczącego planów Polski odnośnie przesunięcia funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z kolei na drogi.

W ramach koordynacji z DG Regio, które jest odpowiedzialne za zarządzanie tymi funduszami, chciałbym podkreślić, że Komisja nie otrzymała żadnego formalnego wniosku z Polski i żadna decyzja zatwierdzająca takie przesunięcie środków na poziomie Komisji nie została podjęta. Wspólnotowe polityki gospodarcze, transportowe i środowiskowe wspierają zmiany w kierunku modelu gospodarki zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, efektywnego gospodarowania surowcami i minimalizującego emisje dwutlenku węgla. Zwiększenie udziału kolei kosztem transportu drogowego i poprawa jakości transportu kolejowego w Europie są ważnymi priorytetami.

Komisja Europejska jest świadoma i zatroskana słabą, i wciąż pogarszającą się jakością sieci kolejowej w Polsce i chciałaby zapewnić maksymalny strumień funduszy unijnych na poprawę infrastruktury kolejowej. Przesunięcie funduszy z kolei na drogi mogłoby mieć negatywny wpływ na równowagę międzygałęziową transportu w Polsce, jak również na konkurencyjność kolei w Polsce i Unii Europejskiej. Odnośnie propozycji dołączenia dodatkowych projektów w obszarze rewitalizacji i modernizacji mogłoby być przedwczesne przesądzanie, że alokacja kolejowa nie może być całkowicie wykorzystana.

Chciałbym Pana zapewnić, że DG MOVE ściśle współpracuje z DG REGIO w ocenie wniosków krajów członkowskich w sprawie przesunięć środków w ramach Programów Operacyjnych.

Z poważaniem

Matthias Ruete
Dyrektor Generalny DG 'Mobility and Transport'

Tłumaczenie: Krzysztof Rytel.