Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

2008.03.31: Wniosek o likwidację ograniczeń na odcinku Kutno-Zgierz

CZT-08/106-1-SB

Od: Centrum Zrównoważonego Transportu.

Do: Krzysztof Celiński, Prezes Zarządu PKP PLK SA.

Po zapoznaniu się z planami oferty przewozowej międzywojewódzkiej i regionalnej na rozkład jazdy 2008/9, która przewiduje więcej połączeń na odcinku Łódź - Kutno, zwracamy się o wyeliminowanie do czasu wejścia w życie nowego rozkładu jazdy 2008/9 istniejących, najbardziej uciążliwych ograniczeń prędkości do 20 i 30 km/h na jednotorowym odcinku Kutno-Zgierz. Występujące ograniczenia prędkości spowodowane złym stanem szyn na kilku kilkuset metrowych odcinkach występujące głównie na łukach skutecznie ograniczają przepustowość tego magistralnego odcinka linii kolejowej i stanowią zagrożenie dla zaplanowanej oferty przewozowej.

Po wykonaniu analiz dla nowego rozkładu jazdy dochodzimy do wniosku, że bez tych robót w czasie szczytu przewozowego - w porze porannej (6-9) i popołudniowej (14-17) nie będzie możliwe wytrasowanie pociągów w oczekiwanych godzinach (np. w porze dojazdu do pracy i uczelni na 8.) lub pociągi będą pokonywały trasę 70 km w czasie 2 godzin, co jest niedopuszczalną wielkością w XXI wieku. W obliczu likwidacji na przełomie lat 80-tych i 90-tych mijanek w Gawronach i Sierpowie, linia ma ograniczoną przepustowość, którą pogłębia fakt wprowadzenia w ostatnich 4 latach stałych ograniczeń prędkości i likwidacji strzeżonych przejazdów np. w Kutnie. Kilkukilometrowy odcinek Zgierz-Jedlicze pociąg pospieszny pokonuje w 14 minut, na dwóch odcinkach poruszając się z prędkością 20 km/h. W efekcie nie ma możliwości wytrasowania w ciągu godziny 4 pociągów (po dwa w każdym kierunku, jednym pospiesznym i regionalnym).

Wnioskujemy o ujęcie w planie napraw tegorocznych robót torowych na linii 16 w celu poprawy stanu toru i wymiany szyn:

1. wymiany szyn w km 15,92-16,6 (680 m)w celu likwidacji ograniczenia do 20 km/h

2. wymiany szyn w km 19,5-20,45 (950 m)w celu likwidacji ograniczenia do 20 km/h

3. wymiany szyn w km 26,2-26,5 (300 m)w celu likwidacji ograniczenia do 30 km/h

4. wymiany szyn w km 37,24-37,65 (410 m)w celu likwidacji ograniczenia do 20 km/h

5. wymiany szyn w km 44,2-44,5 (300 m)w celu likwidaq'i ograniczenia do 20 km/h

6. wymiany szyn w km 51,5-51,8 (200 m)w celu likwidacji ograniczenia do 30 km/h

Powyższa lista dotyczy tylko najbardziej dokuczliwych ograniczeń prędkości na tym odcinku, których naprawa przyniesie natychmiastową poprawę i skrócenie czasu jazdy. Koszt wykonania wszystkich powyższych napraw będzie na pewno niższy niż planowanego w br. remontu mostu koło Chociszewa, którego remont skróci czas jazdy o ok. 0,5 minuty. Wnioskowane roboty zapewnią skrócenie przejazdu szacunkowo o 10 minut, co znacząco zwiększy ograniczoną przepustowość jednotorowej linii.

Proponujemy wykorzystanie do prac szyn i podkładów staroużytecznych np. z modernizowanej linii Warszawa-Łódź lub odcinka E20 Swarzędz-Słupca, co pozwoli ograniczyć koszty prac. Równolegle utrzymywanie na linii magistralnej odcinków tak zdekapitalizowanych w naszej opinii nie ma uzasadnienia w sytuacji finansowej zarządcy i potencjale wynikającym z obecnego zatrudnienia.

Budzi też nasze zaniepokojenie, że w km 70,24 mimo istniejących rogatek, pociągi zwalniają do 20 km/h tylko dlatego, że brakuje obsady dróżnika. Wyposażenie przejazdu w obsadę nawet tylko w godz. 6-18 to koszt minimalny (ok. 30 tyś. rocznie) w stosunku do instalacji rogatek bezobsługowych (koszt ok. l 000 tys. zł), a zapewni skrócenie przejazdu o l minutę.

Liczymy, że wobec poprawy sytuacji finansowej zarządcy, będzie możliwe wykonanie w oparciu o własny personel i sprzęt PLK prac naprawczych w celu doprowadzenia poniższych odcinków do prędkości na poziomie przynajmniej 50-60 km/h. Wierzymy, że spółka licząca ponad 40 tyś. pracowników ma potencjał i możliwości poprawy wydajności w celu likwidacji ograniczeń przynoszących dyshonor polskiej kolei i kompromitujących państwo polskie (wielu cudzoziemców korzysta z połączenia kolejowego Berlin – Kutno – Łódź).

Prosimy o odpowiedź, czy i jakie kroki w tej sprawie zostaną podjęte. W naszej opinii brak działań z Państwa strony wymusi bowiem albo likwidację planowanych pociągów albo ich znaczące wydłużenie czasów jazdy do nieakceptowalnego poziomu z powodu postojów na krzyżowaniach. Przy takim czarnym scenariuszu linia nr 16 będzie kolejną linią w Województwie Łódzkim po linii nr 15, gdzie zły stan infrastruktury kolejowej doprowadzi do ograniczenia przewozów.

2008.04.04: Wniosek o remont linii Skierniewice - Łowicz

CZT-08/107-1-SB

Od: Centrum Zrównoważonego Transportu.

Do: Krzysztof Celiński, Prezes Zarządu PKP PLK SA.

W ostatnich latach z powodu złego stanu linii kolejowej ograniczone zostały na obszarze Łódzkiego przewozy pasażerskie na linii 15 Łódź Kaliska -Łowicz. Na linii, gdzie jeszcze 6 lat temu w szczycie z pociągów korzystało po 200-300 osób, dzisiaj nie realizuje się żadnych przewozów pasażerskich z powodu obniżenia dopuszczalnej prędkości do 30 km/h. Linia 15, dzięki ujęciu w RPO na lata 2007-2013 modernizacji linii 15 ma odżyć za kilka lat. Jednak wznowienie przewozów nie gwarantuje, że pasażerowie wrócą na kolej.

Niestety scenariusz zrealizowany na linii 15 powtarza się w przypadku kolejnej linii w Województwie Łódzkim - linii 11 Skierniewice-Łowicz. Z tej linii korzystają dziennie tysiące pasażerów. W dzień roboczy kursuje na trasie 13 par pociągów regionalnych i l para w ruchu międzywojewódzkim. Liczba pasażerów powoli, ale systematycznie spada, z powodu wydłużających się czasów jazdy.

Tab. 1 Zestawienie czasów jazdy w rozkładach jazdy w obu kierunkach

Rozkład jazdy Czas jazdy pociągu osobowego Skierniewice - Łowicz Czas jazdy pociągu osobowego Łowicz - Skierniewice
1993/4 23' (57,4 km/h) 23' (57,4 km/h)
1999/2000 27' (48,9 km/h) 25' (52,8 km/h)
2002 31' (42,6 km/h) 25' (52,8 km/h)
2003/4 30' (44 km/h) 27' (48,9 km/h)
2004/5 31' (42,6 km/h) 28' (47,1 km/h)
2005/6 33' (40 km/h) 29' (45,5 km/h)
2006/7 42' (31,4 km/h) 34' (38,8 km/h)
2007/8 45' (29,3 km/h) 37' (35,7 km/h)
2008/9 prognoza 51' (25,9 km/h) 45' (29,3 km/h)

Obniżanie prędkości nie dziwi, jeśli się spojrzy na gospodarkę, która nosi znamiona gospodarki rabunkowej w stosunku do tej linii kolejowej. Na linii nie są prowadzone praktycznie żadne prace utrzymaniowe, nie wymienia się spróchniałych podkładów, nie podbija się toru, nie usuwa wychlapów, nie wymienia szyn w złym stanie. Dzieje się tak mimo dużej liczby kursujących tą linią pociągów pasażerskich i towarowych (międzynarodowych). Co rozkład jazdy obniżane są prędkości maksymalne, które obecnie wynoszą od 30 do 60 km/h, z długimi odcinkami ograniczeń do 20 km/h przy stacji w Skierniewicach. Od grudnia uległ wydłużeniu czas jazdy o 3 minuty ze względu na zmniejszenie prędkości z 50 km/h do 30-40 km/h koło Łowicza. Dotarły do nas informacje, że planowane są przez ZLK w Łodzi dalsze ograniczenia prędkości na tej linii ze wejściem nowego rozkładu jazdy 2008/9 w życie, w wyniku których ulegnie wydłużeniu czas jazdy nawet o kolejne 6-8 minut.

Zwracamy się z wnioskiem o wykonanie w roku bieżącym prac interwencyjnych w celu utrzymania lub poprawy obecnych parametrów tej linii. W pierwszej kolejności w naszej opinii powinny zostać wykonane prace w celu likwidacji ograniczenia do 20 km/h w torze l w km 0,6-3,2 oraz w torze 2 w km 0,6-1,9 dla przywrócenia prędkości drogowej 50-100 km/h. Przy naprawie głównej tych odcinków można uzyskać skrócenie czasu jazdy o ok. 7 minut na torze l i 3,5 minuty na torze 2. Przy braku prac torowych linia 11 podzieli los linii nr 15, gdyż trudno od pasażerów oczekiwać, że będą korzystać z pociągów w XXI poruszających się wolniej od roweru.

Równolegle zwracamy uwagę, że rozwiązaniem optymalnym dla linii 11 nie jest jej modernizacja w ramach PO IiŚ 2007-2013 do standardu 160 km/h, gdzie inwestycja na linii 11 znajduje się na liście rezerwowej. Pociągi korzystające z linii to w 95% ruch towarowy i regionalny, dla których standardem są prędkości na poziomie 80-100 km/h. Sądzimy, że przeprowadzenie naprawy głównej linii w ramach np. Funduszu Kolejowego w latach 2009-2010 byłoby odpowiednim rozwiązaniem problemu w perspektywie średnioterminowej, a wykonanie w roku bieżącym napraw bieżących w celu utrzymania obecnych parametrów i wyeliminowania ograniczeń stałych opisanych powyżej rozwiązaniem w perspektywie krótkoterminowej.

Prosimy Pana Prezesa o osobiste zaangażowanie się w sprawę linii nr 11 w celu racjonalnego rozwiązania opisanego problemu i niedopuszczenia do likwidacji przewozów pasażerskich na tej wysoko frekwencyjnej linii. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na odpowiedź w opisanej sprawie.

2008.05.15: Odpowiedź PKP PLK

ILK1-511-85/2008

Od: Polskie Linie Kolejowe.

Do: Centrum Zrównoważonego Transportu.

W odpowiedzi na pisma Nr CZT-08/106-1-SB z dnia 31.03.2008r. oraz NrCZT-08/107-1-SB z dnia 04.04.2008r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedkłada informacje nt. linii kolejowych nr 11 Skierniewice - Łowicz Główny, nr 15 Bednary - Łódź Kaliska oraz nr 16 Łódź Widzew - Kutno:

1. Linia nr 11 Skierniewice-Łowicz Główny

Linia nr 11 Skierniewice - Łowicz jest linią pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną, o długości 21,718 km. Ujęta jest w wykazie linii państwowych oraz objęta umową międzynarodową AGTC - linia nr 11 znajduje się wciągu linii C-E 20. Przystosowana jest do prędkości konstrukcyjnej V=100 km/h.

W Rozkładzie Jazdy 2007/2008 dla wszystkich rodzajów pociągów obowiązują następujące prędkości rozkładowe:

- tor nr 1

w km 0,405-16,600 VR=40 km/h

w km 16,600 - 21,906 VR=60 km/h

- tor nr 2

w km 0,258-16,600 - VR=50 km/h

w km 16,600-21,976 - VR=60 km/h

Na linii obowiązuje aktualnie 11 ograniczeń prędkości na łącznej długości 4,230 km, z czego 4 spowodowane są złym stanem torów, natomiast 7 wynika z niewłaściwej pracy urządzeń samodzielnego hamowania pociągów, która jest skutkiem wandalizmu i licznych kradzieży. Ograniczenia powodują wydłużenie czasu jazdy o 8 minut.

Modernizacja linii nr 11 planowana jest w ramach projektu pn. Modernizacja linii E 20/C-E 20 na odcinku Łowicz – Skierniewice, który znajduje się na liście rezerwowej programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Prace nad Projektem znajdują się w końcowej fazie Studium Wykonalności. Rozpoczęcie robót przewidywane jest na rok 2011 pod warunkiem przesunięcia przez MRR projektu z listy rezerwowej do listy głównej, na której początkowo ww. projekt znajdował się, lecz został zdjęty z uwagi na wyższy priorytet zadań związanych z przygotowaniami do Euro 2012.

Proponowane w projekcie parametry eksploatacyjne linii nr 11 podyktowane są koniecznością zapewnienia porównywalnych warunków przejazdu pociągów jak dla ciągu E 20. Połączenie Łowicz- Łuków przez Skierniewice (ciąg C-E 20) jest nie tylko połączeniem dla ruchu pociągów towarowych, ale umożliwia rezerwowy objazd aglomeracji warszawskiej dla ciągu E 20.

Likwidacja ograniczeń na wskazanych w piśmie odcinkach linii wymaga wykonania naprawy głównej nawierzchni na zrealizowanie, której potrzeba ponad 11 min zł.

Ze względu na wysoki koszt robót naprawczych na linii nr 11 oraz bliski termin ukończeniu studium wykonalności projektu Modernizacja linii E 20/C-E 20 na odcinku Łowicz – Skierniewice będącego zamknięciem modernizacji całego ciągu linii E 20 od granicy z Niemcami do granicy z Białorusią, roboty naprawcze w najbliższym czasie nie będą realizowane.

Ponadto linia nr 11 wykorzystywana jest również jako objazdowa w trakcie modernizacji linii Warszawa Łódź, której l etap kończy się w br. i zbliża się termin rozpoczęcia etapu II na odcinku Warszawa - Skierniewice. Z uwagi na to wykonywanie robót na linii nr 11 kolidowałoby z trwającą modernizacją linii Warszawa Łódź.

2. Linia nr 15 Bednary-Łódź Kaliska

Linia nr 15 jest linią pierwszorzędną, zelektryfikowaną o długości 69,525 km. W Rozkładzie Jazdy 2007/2008 obowiązują następujące prędkości rozkładowe:

w km -0,693-11,600 - VR=50 km/h

w km 11,600-58,300 - VR=30 km/h

w km 58,300 - 68,759 - VR=90 km/h dla poc. pasażerskich VR=70 km/h dla poc. towarowych

Na linii obowiązuje 12 ograniczeń prędkości do 20 km/h w torze nr 1 oraz 6 ograniczeń w torze nr 2.

Linia nr 15 ujęta jest w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 - 2013.

W dniu 9 maja br. ogłoszono przetarg na wykonanie Studium wykonalności zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 015 dla odcinka Bednary - Zgierz od km 0,319 do km 56,800. Studium finansowane będzie ze środków PKP PLK S.A. jako wkład do całego zadania finansowanego ze środków pomocowych UE przy udziale Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego.

Przywrócenie parametrów eksploatacyjnych na tej linii będzie gwarantem ożywienia przewozów aglomeracyjnych, regionalnych oraz międzyregionalnych.

3. Linia nr 16 Łódź Widzew – Kutno

Linia nr 16 jest linią jednotorową o długości 71 km, przystosowaną do prędkości konstrukcyjnej V=100 km/h. Stan techniczny linii oceniany jako niezadowalający pozwala na prowadzenie ruchu pociągów z następującymi prędkościami:

A - pociągi pasażerskie

1) od stacji Łódź Widzew do stacji Zgierz w km 0,536 - 14,200 -VR=60 km/h

2) od stacji Zgierz w km 14,200 - 55,100 -VR=70 km/h

3) w km 55,100 - 68,882 -VR=80 km/h

4) w km 68,882 - 71,563 -VR=100 km/h

B - pociągi towarowe

Na całej linii obowiązuje prędkość rozkładowa VR=60 km/h.

Na dzień 01.05 2008r. na linii obowiązuje 27 doraźnych ograniczeń prędkości na łącznej długości 10,350 km, które powodują wydłużenie czasu jazdy o 27,3 minuty. 6 z tych ograniczeń o łącznej długości 4,530 km znajduje się na odcinku Łódź Widzew - Zgierz, powodują wydłużenie czasu jazdy o 10,7 minuty. Na odcinku tym nie prowadzi się ruchu pasażerskiego. Pozostałe 21 ograniczeń na odcinku Zgierz - Kutno na długości 5,820 km i wydłużonym czasie jazdy o 16,6 minuty ma wpływ na czas jazdy pociągów pasażerskich. Z ilości tej 5 szt. jest na obiektach inżynieryjnych, 2 na przejazdach - (ograniczona widoczność i przekroczony iloczyn ruchu), 14 ze względu na zużycie i zły stan szyn.

Nawierzchnia kolejowa na linii zabudowana została w latach 1974 - 1977. Koszt likwidacji ograniczeń na tej linii wynosi ok. 15 min zł.

Od 2006r. linia nr 16 stanowi linię objazdową podczas modernizacji linii nr 1 i 17 na odcinku Skierniewice - Łódź Widzew, dlatego w tym czasie nie można było prowadzić planowych prac naprawczych. Po zakończeniu l etapu modernizacji linii Warszawa -Łódź, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi będzie mógł przystąpić do robót, które wymagają zamknięć torowych. Jednakże niewielka ilość środków finansowych, jakimi dysponuje Zakład Linii Kolejowych w Łodzi nie pozwoli na wykonanie wszystkich potrzebnych prac wbr.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. utrzymuje ok. 19 tys. km linii kolejowych i posiadane środki muszą być kierowane w różne lokalizacje, co powoduje, że nie ma możliwości wykonania wszystkich potrzebnych robót. Aktualnie, w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na kruszywa, duże środki finansowe muszą być angażowane na terenie Dolnego Śląska, gdzie linie są bardzo wyeksploatowane i wymagają natychmiastowych remontów. Ponadto w związku z realizacją licznych projektów finansowanych ze środków unijnych PKP PŁK S.A. zobowiązana jest do wniesienia udziałów własnych, co sprawia, że dysponuje mniejszymi środkami na wykonanie pozostałych robót naprawczych.

W sprawie zakwalifikowania tej linii do RPO PKP PLK S.A. prowadziła rozmowy z Urzędem Marszałkowskim województwa łódzkiego. Nie przyniosły one rezultatu.

W pełni rozumiejąc Państwa zaangażowanie w poprawę warunków podróżowania liniami nr 11, 15 oraz 16, pragniemy zwrócić uwagę, że problem ten dotyczy również innych pasażerów w różnych regionach Polski. Pomimo ogromnego zapotrzebowania na roboty naprawcze na terenie całego kraju, skromny budżet naszej Spółki nie pozwala na szybką poprawę istniejącego stanu, a tym bardziej nie możemy pozwolić sobie na angażowanie środków finansowych w dublowanie robót na liniach przewidzianych w niedalekiej przyszłości do modernizacji (dotyczy to linii nr 11 i 15). Jednocześnie, w przypadku powstania w br. nadwyżki z dochodów, Spółka nasza będzie starać się kierować dodatkowe środki na utrzymanie i naprawę linii nr 16.