Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Z witryny Ministerstwa Transportu (dział Fundusze europejskie / Pytania i odpowiedzi):

Pytanie

Kiedy rząd zwróci uwagę miast na potrzeby komunikacji rowerowej i czy planuje się przekazanie środków na ten cel?

Odpowiedź

Szacunkowa wielkość ruchu rowerowego w Polsce oscyluje między 1 a 5% wszystkich podróży. W dużych miastach jest to ok. 1-3% podróży (z wyraźnymi wahaniami sezonowymi), a w mniejszych miejscowościach nawet do 20% podróży. Rower staje się coraz bardziej popularnym pojazdem wykorzystywanym do rodzinnej lub zorganizowanej turystyki, a w obszarach wiejskich jako alternatywny środek transportu. W ostatnich latach obserwuje się wzrost ilości osób korzystających z roweru w dużych miastach, co jest związane z nowym, niespotykanym wcześniej w Polsce post-industrialnym stylem życia.

W największych miastach dostrzec można ogromny potencjał rozwoju ruchu rowerowego, który może zostać wyzwolony przy stworzeniu dogodnych warunków do korzystania z tego systemu transportu. Mieszkańcy miast w coraz bardziej doceniają walory podróżowania rowerem i domagają się rozbudowy infrastruktury rowerowej. Długość tras rowerowych w miastach stale wzrasta. Bardzo dobrym przykładem potwierdzającym tą tendencję jest sfinansowany ze środków Funduszu Środowiska Globalnego (ponad 2,5 mln USD) Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny. Zwiększają się możliwości finansowania budowy infrastruktury rowerowej ze źródeł krajowych lub zagranicznych, takich jak: fundusze ochrony środowiska, Ekofundusz lub fundusze Unii Europejskiej. Statystyki wskazują jednak, że w poziomie rozwoju transportu rowerowego nadal dzieli nas duży dystans w stosunku do przodujących w tym zakresie państw europejskich, takich jak np. Holandia, Belgia, Dania czy Niemcy.

Budowa dróg rowerowych jest zadaniem samorządu terytorialnego. Rząd nie posiada instrumentów mogących posłużyć do nakazowego oddziaływania na władze samorządowe. Rząd może jedynie zachęcać do rozwoju infrastruktury rowerowej.

W przygotowanym w Ministerstwie Transportu dokumencie dla wykorzystania środków Funduszu Spójności przyznanych Polsce na lata 2007-2013 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) wpisano działanie transport miejski w obszarach metropolitalnych. W programie tym zakłada się m. in., że miasto ubiegające się o środki w ramach tego działania musi mieć lokalny planu zrównoważonego rozwoju transportu, którego integralną częścią jest transport rowerowy. Takie podejście ma na celu wymuszanie na władzach samorządowych długofalowe planowanie rozwoju transportu miejskiego oraz realizację tego planu.

Ponadto dla potrzeb Ministerstwa Transportu został opracowany dokument "Projekt programu rozwoju transportu rowerowego w Polsce". Zawiera on analizę stanu obecnego, wyznacza cele rozwojowe oraz określa sposoby realizacji tych celów w zakresie: organizacyjnym, finansowym i prawnym. Dokument ten może stanowić podstawę do opracowania Polityki Rowerowej w Polsce.