Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Uprzejmie informujemy, że Zielone Mazowsze rozpoczęło realizację projektu mającego na celu stworzenie sieci organizacji działających na rzecz zrównoważonego transportu, na bazie wcześniej istniejącej Koalicji Lancorońskiej.

Głównym celem projektu jest ograniczenie wpływu transportu na środowisko poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy pozarządowymi organizacjami ekologicznymi i budowę ich zaplecza merytorycznego. Dla potrzeb koalicji zostanie zbudowane zaplecze merytoryczne i organizacyjnie oraz powstanie platforma komunikacji.

W ramach projektu przewidujemy m.in.:

1. Spotkanie generalne Sieci połączone ze szkoleniem z zakresu udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących inwestycji drogowych. Termin - marzec 2006 r.

2. Wydawnictwa:

a) Trzy broszury: Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi, Natura 2000 a planowane inwestycje drogowe w Polsce - mapa konfliktów, Udział społeczny w postępowaniach dotyczących inwestycji drogowych - przewodnik dla uczestników.

b) Trzy raporty analizujące aktualne, najważniejsze problemy transportowe, które mają znaczenie dla ochrony środowiska Polski i promocji ekologicznego transportu.

c) Trzy numery Zielonego Światła - kwartalnika Centrum Zrównoważonego Transportu.

3. Powstanie platformy komunikacji:

a) budowa internetowego serwisu informacyjnego służącego wymianie informacji pomiędzy organizacjami oraz przekazywaniu informacji mediom, przedstawicielom administracji i wszystkim innym zainteresowanym stronom. W serwisie będą zamieszczane bieżące analizy wydarzeń związanych z transportem oraz opinie i stanowiska organizacji.

b) organizacja konferencji prasowych,

c) organizacja ogólnokrajowej konferencji pt. Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym, skierowanej do samorządów. Termin - czerwiec 2006 r.

Do udziału w Koalicji chcemy zachęcić jak największą liczbę organizacji dostrzegających zagrożenie w masowej motoryzacji i działających na rzecz transportu zrównoważonego. Zainteresowane organizacje zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Wojciech Szymalski, koordynator projektu
tel. 22-621 77 77, e-mail: w.szymalski@zm.org.pl

Magdalena Zowsik, asystentka koordynatora projektu
tel. 22-621 77 77, e-mail: bejaflor@tlen.pl

Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej - programu Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju.