Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W dniu 22 czerwca 2006 roku w Mościbrodach odbyła się konferencja prasowa oraz spotkanie związane z podjęciem prac w zakresie projektu "Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap I" realizowanego w ramach zadania ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/012.

Kontrakt na realizację został podpisany w dniu 28 kwietnia 2006 roku, pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a konsorcjum "POLKOR E-20 LOT A". W skład konsorcjum wchodzą firmy: TCHAS spol.s.r.o., Przedsiębiorstwo Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Katowicach Sp. z o.o., PEBEK Sp. z o.o. (Radom), Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A. (Kraków).

Linia kolejowa E-20 na odcinku Siedlce – Terespol o długości 121 km jest częścią II Paneuropejskiego korytarza Zachód - Wschód łączącego Berlin z Moskwą.

Podstawowym założeniem modernizacji jest dostosowanie linii do standardów technicznych pozwalających na jazdę V=160 km/h w ruchu pasażerskim i V=120 km/h z naciskiem na oś 221 kN w ruchu towarowym zgodnie z zawartymi umowami międzynarodowymi AGC i AGTC.

Zakres modernizacji linii obejmuje:

1. modernizację nawierzchni torowej, podtorza i odwodnienia

2. przebudowę peronów

3. przebudowę i remont obiektów inżynieryjnych

4. przebudowę lub likwidację niektórych przejazdów oraz budowę dróg objazdowych (równoległych)

5. przebudowę istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym

6. wymianę sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczych

7. przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych

8. remont budynków związanych z ruchem kolejowym.

Całkowity koszt projektu określony został na kwotę 191.194.000 euro (całkowite koszty kwalifikowane 185.274.000 euro).

Zadanie realizowane będzie w latach 2004 – 2007.

Źródła finansowania: grant ISPA – 75%, budżet państwa – 25%.

Etap I obejmuje:

- modernizację sieci trakcyjnej,

- przebudowę drogi kolejowej (tj. podtorza i nawierzchni kolejowej) wraz z obiektami inżynieryjnymi

- nawierzchnię na przejazdach w poziomie szyn na odcinkach między stacjami: Siedlce, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska oraz Terespol.

Zadanie planuje się realizować w ramach 4 przetargów na roboty:

1. Modernizacja odcinka Siedlce - Łuków (Lot A),

2. Modernizacja odcinka Łuków - Międzyrzec Podlaski (Lot B),

3. Modernizacja odcinka Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska (Lot C),

4. Modernizacja odcinka Biała Podlaska - Granica Państwa (Lot D).

Dotychczas podpisane kontrakty:

1. 2001/PL/16/P/PT/012-01 Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktów „Projekt i Budowa” - zakończył się w grudniu 2005r., wartość kontraktu 1 320 000,00 Euro

2. 2001/PL/16/P/PT/012-02 Pomoc Techniczna dla przygotowania Etapu II – został wydłużony termin realizacji kontraktu o dodatkowe 6 miesięcy, wartość kontraktu 1 950 000,00 Euro

3. 2001/PL/16/P/PT/012-03 Nadzór inżynierski i zarządzanie projektem – kontrakt podpisano w sierpniu br, przewidywany okres realizacji kontraktu wynosi 46 miesięcy, wartość kontraktu 5 056 990,00 Euro.

Z 4 ogłoszonych Lot-ów kontraktu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/012-04 na Projektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych na odcinku Siedlce – granica państwa, dnia 29 kwietnia 2006 roku podpisany został kontrakt 2001/PL/16/P/PT/012-04 na zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych na odcinku Siedlce – Dziewule – Łuków Lot A. Wartość kontraktu to 49 767 962,00 euro. Czas realizacji kontraktu to 20 miesięcy.

W ramach etapu I realizowane są prace przygotowawcze do etapu II. Etap II obejmuje modernizację urządzeń zasilania energetycznego oraz sterowanie ruchem kolejowym i sterowanie przejazdami na całym odcinku od Siedlec do Terespola. Zadanie realizowane będzie w latach 2007 – 2013. Koszt modernizacji II Etapu to około 271 mln euro. Źródła finansowania: grant ISPA – 75%, dotacja budżetowa – 25%.