Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Dnia 20 lutego 2006 r. odbyło się w Lublinie spotkanie przedstawicieli samorządów Województwa Lubelskiego z reprezentantami Polskich Linii Kolejowych SA. Kolejarze zaproponowali kilka inwestycji do włączenia do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w celu uzyskania finansowania z Funduszu Spójności. Zarządzająca liniami kolejowymi PKP PLK SA gotowa jest wyłożyć pieniądze na wkład własny do omawianych projektów (w wysokości 25% kosztów całkowitych), oczekując od samorządowców wprowadzenia ich do RPO. Na spotkaniu przedstawiono poniższą listę proponowanych modernizacji.

I. Warszawa - Dorohusk: odcinki Puławy - Lublin oraz Wólka Okopska - Granica Państwa: 56 km; koszt 87 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 90 min (po przeprowadzeniu modernizacji całej linii).

II. Łuków - Lublin wraz z elektryfikacją odcinka Lublin - Tarło i budową zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej do portu lotniczego Niedźwiada: 39 km; koszt 202 mln zł.

III. kol. szerokotorowa Nr 6: odcinek Chełm - Granica Państwa: 25 km; koszt 45 mln zł.

IV. Lublin - Przeworsk: odcinek Lublin - granica województwa lubelskiego: 78 km; koszt 146 mln zł.

V. stacja Lublin: koszt 40 mln zł.

W sumie zaproponowano zmodernizowanie 198 km linii kolejowych, przy łącznym koszcie 520 mln zł.

Po przeliczeniu: koszt modernizacji 1 km = 2,63 mln zł.