Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Regulamin Koalicji Lanckorońskiej na rzecz zrównoważonego transportu:

1) Członkiem Koalicji może być organizacja pozarządowa lub osoba, która akceptuje cele powołania oraz zasady działania Koalicji, pod warunkiem, że żaden z członków Koalicji nie zgłosi sprzeciwu wobec jej przyjęcia w terminie 14 dni od powiadomienia pocztą elektroniczną.

2) Głos stanowiący przy podejmowaniu decyzji przez Koalicję ma każda organizacja zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.

3) Koalicja wybiera spośród swoich członków organizację prowadzącą sekretariat Koalicji - Koordynatora Koalicji.

4) Każda z organizacji upoważnia osobę do reprezentowania jej w Koalicji.

5) Organizacja prowadząca sekretariat i będąca Koordynatorem działań Koalicji jest wybierana co roku na Spotkaniu Generalnym.

6) Koordynator Koalicji zwołuje co najmniej raz w roku spotkanie jej członków - Spotkanie Generalne.

7) Koalicja działa w oparciu o przyjęty plan roczny, który stanowić ma część strategii trzyletniej. Przyjmowanie planu rocznego i weryfikacja strategii odbywa się na corocznych spotkaniach.

8) Usunięcie członka Koalicji może nastąpić w wyniku jednogłośnej decyzji (konsensusu) pozostałych członków i może być przedmiotem ponownego rozpatrzenia na Spotkaniu Generalnym.

9) Osobami upoważnionymi do sygnowania oficjalnych dokumentów koalicji jest Sekretarz Koalicji lub jego zastępca.

10) Sekretarz Koalicji oraz jego zastępca są wybierani na Spotkaniu Generalnym.

11) Formułowanie oficjalnego stanowiska Koalicji odbywa się na zasadzie konsensu. W przypadku, gdy którakolwiek z organizacji wnosi sprzeciw wobec propozycji stanowiska, nie może ono być sygnowane nazwą Koalicji.

12) Uwagi, poprawki i sprzeciwy do projektu stanowiska Koalicji można wnosić w terminie do 7 dni od jego rozesłania pocztą elektroniczną, a do projektu zmodyfikowanego po zgłoszonych uwagach w terminie do 3 dni roboczych.

13) Członkowie Koalicji przekazują sobie informacje na temat planowanych projektów w zakresie transportu zrównoważonego oraz możliwych wniosków o dofinansowanie.