Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Przedstawiamy raport końcowy z projektu pt. Centrum Zrównoważonego Transportu - sieć współpracujących organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w transporcie zrealizowanego przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze w okresie od 1 grudnia 2005 do 31 sierpnia 2006 roku.

Stworzenie Sieci organizacji na rzecz ekologicznego transportu w Polsce

Stworzenie Sieci

Opracowano bazę organizacji potencjalnie zainteresowanych udziałem w Koalicji, łacznie 52 organizacji (grudzień).

Do organizacji ujętych w bazie wysłano informację na temat projektu i możliwości uczestniczenia w Koalicji, wraz z ankietą - w załączeniu (styczeń). Informacja ta została również zamieszczona na stronie stowarzyszenia oraz na stronie www.ngo.pl, www.koalicjafs.org.pl, a także w piśmie Zielone Brygady.

W odpowiedzi na to 13 organizacji wyraziło wstępne zainteresowanie udziałem w Koalicji i uczestnictwem w spotkaniu generalnym. Dalszy etap tworzenia Koalicji był ściśle związany z organizacją Spotkania Generalnego, o którym piszemy w punkcie 1.2.

Po spotkaniu generalnym ostateczną weryfikacją przynależności do Koalicji była konieczność nadesłania przez organizacje deklaracji przystąpienia do Koalicji według podanego wzoru. Zrobiło to 15 organizacji, które z dniem 5 czerwca stały się oficjalnymi członkami Koalicji Lanckorońskiej.

Wyznaczone osoby kontaktowe z wszystkich 15 organizacji zostały zapisane na listę mailową Koalicji, za pomocą której wymienia ze sobą informacje o swoich działaniach i wypracowuje wspólne stanowiska w ważnych prawach. Do czasu zakończenia projektu Koalicja wypracowała 4 wspólne stanowiska, nt.:

a) Nieumieszczenia projektów kolejowych w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej

b) Strategii Rozwoju Kolei do roku 2009

c) Zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska

d) propozycji odrzucenia nowelizacji tzw. Specustawy drogowej, czyli Ustawy o specjalnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych – apel do posłów.

Spotkanie Generalne

Zebrano oferty i dokonano wyboru i rezerwacji sali konferencyjnej.

Dokonano ustaleń z Kancelarią Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy na temat programu i terminu szkolenia.

Przygotowano program spotkania generalnego (pierwszy dzień organizacyjny, drugi- szkolenie) – w załączeniu. Szkolenie prowadziła Pani Magdalena Bar.

Rozesłano zaproszenia na spotkanie generalne (28.02)- w załączeniu. Do udziału w Spotkaniu generalnym zgłosiło się ponad 40 osób. Niektóre organizacje zgłaszały po kilku przedstawicieli. Ostatecznie potwierdziliśmy udział w spotkaniu i szkoleniu dla 34 osób.

Spotkanie odbyło się w dniach 30 i 31 marca 2006. W pierwszym dniu spotkania wzięło udział 29 osób, a w drugim 31 osób.

Podczas pierwszego dnia pracowaliśmy nad tekstem deklaracji, regulaminu i planu działań na pierwszy rok. Deklaracja i regulamin zostały wstępnie zaakceptowane przez uczestników na spotkaniu, ale po spotkaniu drogą mailową wniesiono poprawki, zaakceptowane potem w głosowaniu za pomocą poczty e-mail.

Podczas spotkania zdefiniowano pięć obszarów problemowych, na których Koalicja powinna skupić działalność w najbliższym roku, tj. projekt TIRY na Tory, edukacja, transport publiczny, rowery, problemy prawne.

Podczas pierwszego dnia członkowie Koalicji wstępnie zgodzili się, że koordynatorem w pierwszym roku działalności będzie stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Funkcję sekretarza i jego zastępcy pełnić będą: Krzysztof Rytel i Wojciech Szymalski, którzy są członkami zarządu Zielonego Mazowsza.

Drugiego dnia odbyło się szkolenie z zakresu udziału społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co potwierdzają opinie wyrażone w ankiecie ewaluacyjnej.

Obsługa techniczna Sieci

Obsługa techniczna Koalicji rozpoczęła się wraz z uruchomieniem portalu internetowego oraz przygotowaniami do Spotkania Generalnego. Obecnie polega ona głównie na umieszczaniu bieżących informacji nt. transportu w portalu, przesyłaniu ważnych informacji pomiędzy członkami Koalicji, sporządzaniu tekstów wystąpień lub stanowisk Koalicji, organizowaniu głosowań, a następnie wysyłaniu ustalonych stanowisk do adresatów. Organizowane są także spotkania robocze (przeprowadzono jedno w sierpniu br.). Została założona Lista dyskusyjna (internetowa) dla uczestników Koalicji – obecnie wymieniono już 225 maili w ramach dyskusji, z czego jeszcze w lipcu tylko 14, a w sierpniu już 66.

Została uruchomiona strona internetowa Koalicji: www.zm.org.pl/koalicja/ (styczeń). Regularnie są tam zamieszczane informacje mogące interesować członków Koalicji dotyczące transportu. Informacje są zapewnione z uwagi na stały monitoring wykonywany przez stowarzyszenie ważniejszych wydarzeń związanych z transportem w ministerstwach i różnych serwisach informacyjnych. Do tej pory zamieszczono na stronie 65 informacji.

Na stronie został uruchomiony formularz dla dziennikarzy (marzec). Za jego pomocą gromadzone są dane dziennikarzy, którzy chcą otrzymywać informacje o działaniu Koalicji i poszczególnych jej członków. Obecnie lista dziennikarzy liczy ok. 20 osób z prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

25 sierpnia br. przeprowadzono spotkanie robocze Koalicji w Warszawie, nt. podjęcia działań w związku z propozycją nowelizacji Ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, która zdaniem organizacji znacząco narusza podstawowe, gwarantowane konstytucyjnie oraz poprzez akty międzynarodowe, prawa obywatela, m.in. prawo własności, prawo dostępu do sądu w sprawach dotyczących środowiska. Na spotkaniu ustalono sposób postępowania Koalicji w tej sprawie. Uzyskanie dodatkowych funduszy na działalność Koalicji pozwoliło sporządzić członkom Koalicji opinię prawną nt. obecnej ustawy i jej nowelizacji oraz zatrudnić łącznika, którego zadaniem jest śledzenie prac nad ustawą w sejmie i senacie, w tym uczestnictwo w posiedzeniach odpowiednich komisji parlamentu.

Zapewnienie zaplecza merytorycznego organizacji pozarządowych zajmujących się transportem poprzez wydawnictwa i szkolenia

Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi

Przygotowano broszurę. Autorem broszury jest mgr Bartosz Suchecki. Recenzję broszury wykonał dr Andrzej Kassenberg, dyrektor Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Broszura została przygotowana do druku wspólnie przez grafika Agnieszkę Rejowską (projekty okładek) i Bartosza Sucheckiego (projekt graficzny wnętrza).

Broszura została wydrukowana przed Spotkaniem Generalnym w ilości 700 sztuk w technice offsetowej z kolorową okładką, formatu A4 na 40 stron. Broszura była dostępna dla przybyłych na Spotkanie przedstawicieli organizacji. Broszura dostępna w załączeniu.

Broszura została rozdysponowana wśród członków Koalicji, a także wśród innych zainteresowanych organizacji. Informacja o możliwości otrzymania broszury została umieszczona w portalach informacyjnych dla organizacji pozarządowych, a także rozesłana mailem do niektórych organizacji pozarządowych nie będących członkami Koalicji. W efekcie cały nakład 700 sztuk broszury został rozdysponowany już w maju-czerwcu 2006 roku, a ciągle otrzymujemy wnioski o jej przesłanie. Jest jednak dostępna wersja elektroniczna broszury, do której odsyłamy chętnych.

Broszura jest dobrym narzędziem dla organizacji pozarządowych i osób, które starają się działać na rzecz zrównoważonego transportu. Ze swojej strony zetknęliśmy się ze spotkaniami konsultacyjnymi lub dyskusjami nt. inwestycji drogowych w Polsce, a także a artykułami prasowymi, gdzie przytaczane są stwierdzenia i dane pochodzące z naszej broszury.

Natura 2000 a planowane inwestycje drogowe w Polsce

Podjęto decyzję, że broszura zostanie przygotowana wspólnie z organizacją Bankwatch. Poczyniono wspólne ustalenia w celu przygotowania broszury. Broszura została wydana w sierpniu 2006 roku w formie kolorowego plakatu A1. Broszura została rozdysponowana pomiędzy członkami Koalicji. Jeszcze trwa jej kolportaż wśród innych zainteresowanych organizacji, które zostały powiadomione o możliwości jej otrzymania poprzez portale internetowe.

Udział społeczny – przewodnik dla uczestników

Wybrano zleceniobiorcę- Kancelarię Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy i ustalono zakres broszury - pokrywa się on z zakresem szkolenia ze Spotkania Generalnego. Autorem broszury ze strony Zleceniobiorcy jest Magdalena Bar. Okładkę broszury zaprojektowała grafik Agnieszka Rejowska. Broszura została wydrukowana przed Spotkaniem generalnym w ilości 700 sztuk, techniką offsetową z kolorową okładką, formatu A4 na 44 strony. Broszura była dostępna dla przybyłych na Spotkanie przedstawicieli organizacji.

Broszura cieszy się dużym zainteresowaniem. Organizacje z całego kraju zgłosiły się do nas po odbiór darmowych egzemplarzy. Tekst broszury jest dostępny także na stronie internetowej Koalicji. Broszura dostępna w załączeniu.

Spotkanie generalne i szkolenie dla członków Sieci

Opisano wyżej.

Zapewnienie komunikacji

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny został przygotowany przez webmastera organizacji Aleksandra Buczyńskiego (styczeń). Serwis zawiera kilka działów tj. aktualności (aktualne informacje z dziedziny transportu), misja (tekst deklaracji i regulaminu Koalicji), Koalicja (podstawowe informacji nt. projektu, lista uczestników Koalicji), dla dziennikarzy (formularz do zapisywania się dla dziennikarzy), publikacje (oddzielna zakładka, w której znajdziemy internetowe wersje broszur oraz raportów wydanych w ramach projektu), linki, kontakt.

Obecnie na bieżąco umieszczane są informacje w dziale aktualności oraz zbierane są informacje z formularza dla dziennikarzy (formularz został utworzony w marcu 2006). Istnieje możliwość samodzielnego umieszczania artykułów przez inne organizacje z pomocą opcji nowy. Ostatecznie o zamieszczeniu informacji w serwisie decyduje webmaster po konsultacji z sekretarzem Koalicji.

Informacje nt. wydarzeń w transporcie umieszczane są w portalu na bieżąco i są redagowane na postawie przeglądu prasy tworzonego przez sekretariat PKP PLK S.A. oraz GDDKiA oraz portal internetowy www.samorzad.pap.pl. Przegląd prasy PKP PLK S.A. otrzymujemy grzecznościowo, jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze kolei. Przegląd Pracy GDDKiA jest dostępny na stronie internetowej Dyrekcji. Część informacji dotyczy działań Koalicji Lanckorońskiej i nie pochodzą one z przeglądu prasy. Za zamieszczanie informacji w portalu jest odpowiedzialny asystent koordynatora projektu przy współpracy z webmasterem.

Zrezygnowaliśmy z utworzenia specjalnego formularza do zapisywania się organizacji pozarządowych do serwisu internetowego. Okazuje się, że opcja nowy, która umożliwia umieszczanie nowych artykułów w serwisie wyczerpuje zasadę działania takiego formularza. Webmaster jest w stanie ocenić, jaka organizacja próbuje umieścić nowy artykuł w serwisie. Utworzenie formularza jedynie skomplikowałoby dostęp organizacji do serwisu, który obecnie jest nieograniczony, ale uzależniony od osób zaangażowanych w projekt. Zmiana ta nie wpływa na cele projektu.

Biuletyn Zielone Światło

Wydano trzy numery biuletynu Zielone Światło.

Pierwszy (wiosna 2006) był w poświęcony konsultacjom społecznym i zawierał artykuły m.in o dobrych praktykach konsultacyjnych z Londynu, PKP PLK S.A. MPWiK z Warszawy. Biuletyn rozesłano do grupy docelowej w marcu br. Skład i projekt graficzny biuletynu zapewniła grafik Agnieszka Rejowska. Artykuły napisali członkowie stowarzyszenia m.in. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Aleksander Buczyński.

Drugi numer (lato 2006) był poświęcony Funduszom Unijnym w latach 2007-2013 na transport. Artykuły przedstawiały m.in. analizę podziału środków pomiędzy inwestycje drogowe i kolejowe w aktualnych projektach programów operacyjnych dotyczących transportu, analizę możliwości finansowania inwestycji kolejowych w projektach Regionalnych Programów Operacyjnych. Biuletyn rozesłano do grupy docelowej w lipcu i na początku sierpnia br. Skład i projekt graficzny biuletynu zapewniła grafik Agnieszka Rejowska. Artykuły napisali członkowie stowarzyszenia.

Trzeci numer (jesień 2006) był poświęcony zarządzaniu pasażerskim transportem kolejowym. W biuletynie udało się zamieścić m.in. skrót prezentacji Stanisława Biegi z konferencji pt. Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym, analizę wykorzystania taboru przez spółkę PKP Przewozy Regionalne. Biuletyn rozesłano do grupy docelowej w sierpniu i na początku września br. Skład i projekt graficzny biuletynu zapewniła grafik Agnieszka Rejowska. Artykuły napisali członkowie stowarzyszenia m.in. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel.

Wszystkie trzy numery biuletynu trafiły do adresatów zgodnie z założeniami projektu, tj. do posłów i senatorów, przedstawicieli ministerstwa transportu, samorządowców szczebla wojewódzkiego oraz władz największych miast w Polsce, zarządów przedsiębiorstw komunikacji miejskiej oraz przewoźników kolejowych, organizacji pozarządowych należących do Koalicji, a także spoza niej.

Warto wspomnieć, że materiał nt. RPO 2007-2013 przygotowany do drugiego numeru (lato 2006) Zielonego Światła został wykorzystany przez Koalicję polskich POE na rzecz funduszy unijnych na szkoleniu dla organizacji pozarządowych dotyczącym konsultacji Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013.

W zakresie przygotowania biuletynu Zielone Światło numeru wiosna 2005 nastąpiły opóźnienia z uwagi na problemy z przygotowaniem artykułów do numeru. Numer miał zawierać m.in wywiad z przedstawicielem Komisji Europejskiej w Polsce ds. partycypacji społecznej - Panią Begonią Mantilą Soloagą, ale ostatecznie na początku marca okazało się, że nie otrzymamy odpowiedzi na sformułowane do wywiadu pytania. Dlatego z opóźnieniem zamknęliśmy numer bez tego wywiadu.

Ze względu na opóźnienie pierwszego numeru z opóźnieniem wydano i rozesłano także numer drugi. Zmiany nie miały wpływu na zakładane cele projektu.

Raporty nt. aktualnych problemów transportowych

Do końca grudnia 2005 roku przygotowano raport nt. postępowania spółki PKP Przewozy Regionalne w sprawie dotacji do przewozów przekazywanej przez samorządy pt. Czy PKP Przewozy Regionalne wyłudzają dotacje do przewozów regionalnych? Redaktorem raportu był Stanisław Biega, a pomocą służyli mu Krzysztof Rytel i Wojciech Szymalski. Raport opisuje stan wiedzy stowarzyszenia nt nieprawidłowości PKP Przewozy Regionalne w rozliczaniu dotacji do przewozów regionalnych zgromadzony głównie w wyniku prowadzenia wcześniejszych projektów.

Promocję raportu rozpoczęto w styczniu 2006 roku. Wtedy też złożono raport do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli rozliczeń PKP Przewozy Regionalne z dotacji przekazywanej przez samorządy. W odpowiedzi NIK potwierdził, że zamierza wykonać taką kontrolę w czwartym kwartale 2006 roku i że liczy na współpracę ze strony naszego stowarzyszenia. Warto podkreślić, że dzięki materiałowi przekazanemu do NIK, uzyskaliśmy status świadka w trakcie trwania kontroli. Raport przesłano następnie do władz samorządów wojewódzkich. O użyteczności raportu świadczy fakt, że marszałek Województwa Małopolskiego powołując się na raport także złożył wniosek do NIK o przeprowadzenie kontroli w spółce PKP PR.

Do końca lipca 2006 roku przygotowano drugi raport pt. Ocena projektu Rehabilitacja trakcji i eliminacja wąskich gardeł na sieci kolejowej i propozycje korekty. Raport przygotowali: Stanisław Biega, Krzysztof Rytel i Marcin Maciąg. Zakres raportu obejmuje analizę projektu PKP PLK S.A. Rehabilitacja trakcji i eliminacja wąskich gardeł na sieci kolejowej zgłoszonego do współfinansowania z funduszy unijnych – SPO-Transport na lata 2004-2006. Celem raportu jest ocena zadań w ramach tego projektu oraz przedstawienie propozycji realizacji innych zadań, które pozwolą na osiągnięcie realnych efektów w postaci skrócenia czasu jazdy, odczuwalnej poprawy komfortu podróży na tych z odcinków sieci kolejowej, gdzie kursuje znacznie więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Raport dowiódł, że z 33 propozycji PKP PLK S.A. tylko 4 przynoszą istotne efekty. Raport został wydrukowany w ok. 200 egzemplarzach, rozesłany do dziennikarzy, przedstawiony na konferencji prasowej, a także przekazany wiceminister transportu Barbarze Kondrat i dyrektorowi projektów kolejowych w sekretariacie SPO-Transport, Krzysztofowi Rodziewiczowi.

Do końca sierpnia 2006 roku powstał trzeci raport problemowy przewidziany w ramach projektu pt. Ocena efektywności modernizacji i remontów linii kolejowych w Polsce. Raport jest próbą porównania efektywności inwestycji na polskiej sieci kolejowej ostatnich lat. Autorzy: Stanisław Biega, Krzysztof Szymański, Krzysztof Rytel i Marcin Maciąg skonstruowali specjalny wskaźnik efektywności, którym jest koszt skrócenia czasu przejazdu pociągu o minutę w wyniku inwestycji. Uwzględniono w nim liczbę pociągów pasażerskich kursujących na danym odcinku w ciągu roku, rozróżniając ich rodzaje proporcjonalnie do cen biletów w poszczególnych kategoriach pociągów. Wyniki analizy są bardzo interesujące. Po pierwsze różnica między najmniej i najbardziej efektywną inwestycją jest aż siedemdziesięciokrotna! Oznacza to, że spółka PKP Polskie Lnie Kolejowe nie dokonuje takich analiz. Autorzy zwracają uwagę, że nigdy nie został sporządzony masterplan określający najbardziej efektywną kolejność modernizacji linii kolejowych, czy najkorzystniejszą politykę inwestycyjną. Skutki tej sytuacji są fatalne. Raport dowodzi, że duża część sztandarowych inwestycji kolejowych ostatnich lat jest całkowicie nieefektywna i ekonomicznie nieuzasadniona. Publiczna prezentacja tego raportu odbyła się na konferencji prasowej 30 sierpnia br. Raport został wydrukowany w liczbie ok. 480 egzemplarzy i rozdany dziennikarzom podczas konferencji, na spotkaniach indywidualnych – trafił także do urzędów marszałkowskich, posłów z Komisji Infrastruktury Sejmu oraz do Ministerstwa Transportu.

Przygotowanie ostatniego raportu trwało praktycznie cały okres trwania projektu od grudnia 2005 do sierpnia br. mimo iż raport był planowany do prezentacji jako drugi w kolejności, czyli jego publikacja miała się odbyć w maju br. W grudniu 2005 wstępny raport został napisany przez Pana Stanisława Biegę, ale podjęliśmy decyzję, że zakres raportu powinien zostać istotnie rozszerzony, należy przeanalizować większą ilość inwestycji oraz wskazać największe zaniedbania na sieci linii kolejowych. Naszym zdaniem okazało się to trafną decyzją, gdyż mogliśmy dopracować opracowaną wcześniej metodologię i w sposób wyczerpujący omówić nowe inwestycje oraz poszerzyć raport o nowe analizy. Upublicznienie nowego raportu w późniejszym czasie naszym zdaniem miało także silniejsze oddziaływanie na podejmowane obecnie decyzje (na początku września br. rozpoczęły się konsultacje społeczne PO Infrastruktura i Środowisko) w sprawie podziału środków unijnych na inwestycje kolejowe.

Konferencje prasowe promujące przygotowane raporty.

Z dostępnych ofert sal konferencyjnych w Warszawie naszym zdaniem najlepszą zarówno jakościowo, jak i cenowo posiada Centrum Konferencyjne Puławska, dlatego wszystkie konferencje odbyły się w tym miejscu.

Konferencja promująca pierwszy raport odbyła się 26 stycznia 2006 roku. Raport prezentował Stanisław Biega w asyście Wojciecha Szymalskiego. Na konferencji pojawiło się ok. 20 dziennikarzy oraz przedstawiciele PKP Przewozy Regionalne. Raport okazał się ciekawym tematem dla dziennikarzy, ale głównie mediów regionalnych i biznesowych. Niestety nie wzbudził on oczekiwanego przez nas zainteresowania mediów ogólnokrajowych, prawdopodobnie z powodu swojego specjalistycznego charakteru. Wśród dziennikarzy ogólnokrajowych oraz innych, którzy nie dotarli mimo zaproszeń na konferencję rozesłaliśmy raport za pośrednictwem poczty e-mail, a dla wybranych przygotowaliśmy wydruki raportu i przekazywaliśmy go im osobiście na umówionych spotkaniach, m.in. z dziennikarką Rzeczpospolitej. Po konferencji publikacje pojawiły się m.in. w Gazecie Wielkopolskiej oraz TV Biznes.

Konferencja promująca drugi raport odbyła się 31 lipca 2006 roku. Raport prezentował Krzysztof Rytel w asyście Marcina Maciąga oraz Wojciecha Szymalskiego. Na konferencji pojawiło się niewielu dziennikarzy, głównie z gazet branżowych, tj. Rynek Kolejowy, Polska Gazeta Transportowa, Z Biegiem Szyn. Nie mniej jednak o konferencji i raporcie zostały w sposób wyczerpujący poinformowani także dziennikarze z najważniejszych mediów ogólnopolskich, takich jak Rzeczpospolita, czy Dziennik w rozmowach osobistych lub telefonicznych po konferencji prasowej. W Dzienniku ukazał się nt. raportu duży artykuł. Nagranie nt. raportu sporządził i wyemitował także Polsat w programie Biznes-Informacje.

Konferencja promująca trzeci raport odbyła się 30 sierpnia 2006. Na konferencji obecni byli dziennikarze zarówno z mediów regionalnych (Radio dla Ciebie), jak i ogólnokrajowych (Dziennik). Frekwencja zaproszonych dziennikarzy na konferencji po raz kolejny nie była wysoka, dlatego także po tej konferencji w dużym stopniu kontaktowaliśmy się także z dziennikarzami telefonicznie lub bezpośrednio poprzez indywidualne spotkania. Głównym rezultatem konferencji był duży artykuł nt. raportu w gazecie Dziennik.

Konferencja - zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym

Spośród ofert sal konferencyjnych w Warszawie została wybrana oferta Centrum Konferencyjnego Puławska. Zarezerwowano salę na dzień 5 czerwca 2006 roku o pojemności 30-40 osób (w zależności od ustawienia) wraz z rzutnikiem multimedialnym i nagłośnieniem. Zapewniono catering podczas spotkania. Ustalono program konferencji – w załączeniu [zobacz >>>]. Pozyskano prelegentów oraz ustalono z nimi tematy prelekcji. Zaproszenia na konferencję wysłano do władz samorządów wojewódzkich, posłów z Komisji Infrastruktury Sejmu, a także władz Urzędu Transportu Kolejowego, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Reklama konferencji została także zamieszczona w biuletynie Zielone Światło. Na witrynie internetowej Zielonego Mazowsza także przeznaczono jedną zakładkę dla celów promocji Konferencji.

Za udział w konferencji pobierano opłatę w wysokości 100 złotych. Całość przychodu z opłaty została wykorzystana na pokrycie części kosztów wynajęcia sali dla potrzeb konferencji. Wprowadzenie opłat było konieczne ze względu na niedostateczne pokrycie kosztów organizacji konferencji ze środków projektu. Wysokość opłaty za udział w konferencji według powszechnej opinii świadczy o jej randze. Na konferencji wzięli udział przedstawiciele 9 samorządów i kilku organizacji – lista obecności w załączeniu.

Nie odbyły sie prezentacje organizacji pozarządowych podczas konferencji, gdyż organizacje nie wykazały zainteresowania takimi prezentacjami.

Promocja projektu

Strona internetowa z serwisem informacyjnym działa od stycznia 2006 roku. konferencje prasowe odbyły się 26 stycznia 2006, 31 lipca i 30 sierpnia 2006 roku. Biuletyn Zielone Światło został wydany w marcu, lipcu i sierpniu 2006 roku. Broszury Wpływ transportu...Udział społeczny... zostały wydane w marcu 2006 roku. Broszura Potencjalne konflikty sieci Natura 2000... została wydana w sierpniu 2006 roku.

Wszystkie wydane materiały posiadają informację o źródłach finansowania projektu lub flagę nii Europejskiej. W materiałach konferencyjnych informacja o źródle finansowania pojawia się tylko na niektórych dokumentach, ale wszystkie są opatrzone flagą Unii Europejskiej. Informacja o źródle finansowania jest również zamieszona na stronie www projektu. Każde oficjalne zaproszenie na konferencję było opatrzone informacją, że dane wydarzenie jest dofinansowane przez Unię Europejską i budżet państwa lub flagą Unii Europejskiej.

Osiągnięte cele projektu

Cel główny

Ograniczenie wpływu transportu na środowisko.

Cel główny jest celem długofalowym. Podczas 10 miesięcy realizacji projektu zbliżyliśmy się do jego osiągnięcia o tyle, że coraz sprawniejsze działanie sieci organizacji pozarządowych, wsparte informacyjnie i techniczne z naszej strony osiąga większy wpływ na decydentów w zakresie transportu w Polsce. Podjęte wspólnie stanowiska mają znacznie lepszy odbiór w środowiskach rządowych czy sejmowych, czego dowodem jest choćby regularna korespondencja w sprawie PO Rozwój Polski Wschodniej rozwinięta po przesłaniu stanowiska Koalicji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odpowiedzialnego za koordynację tego PO. Uruchomienie w dalszej kolejności dzięki pozyskanym środkom FIO łącznika pomiędzy organizacjami a posłami, daje nam szerszą wiedzę i wpływ na działania parlamentu w zakresie transportu. Także ograniczenie wpływu transportu na środowisko z tej perspektywy wydaje się dzięki naszym działaniom kwestią czasu.

Cel operacyjny

Wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami dążącymi do minimalizacji wpływu transportu na środowisko w celu zwiększenia ich udziału w kształtowaniu polityki spójności.

Utworzona została sieć współpracujących organizacji na rzecz ekologicznego transportu. Składa się obecnie z 15 organizacji z różnych stron kraju.

Stowarzyszenie zapewniło zaplecze merytoryczne dla organizacji pozarządowych w postaci broszur informacyjnych i raportów merytorycznych. Szczególnie broszury są poszukiwanym źródłem informacji przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. Zapewniono szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które było wręcz oblegane przez członków tych organizacji, zwłaszcza że prowadziła je jedna z najlepszych prawniczek w dziedzinie ochrony środowiska w kraju. Planowane są dalsze szkolenia.

Uruchomiony został portal informacyjny dla organizacji pozarządowych, w którym na bieżąco zamieszczane są informacje nt. transportu w kraju. W portalu zamieszczono panel do zapisywania się dziennikarzy, w celu informowania ich o działaniach koalicji. Obecnie na liście jest ok. 30 dziennikarzy, także z mediów ogólnokrajowych. Stanowiska Koalicji są przekazywane do decydentów w danym zakresie spraw, a także do mediów.

Porównanie zakładanych i faktycznie osiągniętych rezultatów

Rezultat Zakładany Osiągnięty
Broszura Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi 700 szt. (styczeń 2006) 700 szt. (marzec 2006)
Broszura Udział społeczny - przewodnik... 700 szt. (marzec 2006) 700 szt. (marzec 2006)
Mapa konfliktów Sieci Natura 200 i inwestycji drogowych 700 szt. (kwiecień 2006) 700 szt. (sierpień 2006)
Biuletyn Zielone Światło: Udział społeczny w podejmowaniu decyzji 2000 szt. (luty 2006) 2000 szt. (marzec 2006)
Biuletyn Zielone Światło: Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 2000 szt. (maj 2006) 2000 szt. (lipiec 2006)
Biuletyn Zielone Światło: Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym 2000 szt. (sierpień 2006) 2000 szt. (sierpień 2006)
Raport Sposób rozliczania się PKP Przewozy Regionalne z samorządami wojewódzkimi z dotacji 500 egz. (grudzień 2005) 500 egz. (styczeń 2006)
Raport Ocena modernizacji i remontów linii kolejowych w Polsce 500 egz. (kwiecień 2006) 470 egz. (sierpień 2006)
Raport Eliminacja wąskich gardeł i rehabilitacja trakcji 500 egz. (lipiec 2006) 200 egz. (lipiec 2006)
Utworzenie Sieci - Koalicja Lanckorońska ok. 20 organizacji (do lutego 2006) 15 organizacji (do maja 2006)
Utworzenie serwisu internetowego 1 (luty 2006) 1 (styczeń 2006)
Spotkanie generalne sieci (Koalicji) 1 - 30 uczestników (marzec 2006) 1 - 38 uczestników (30-31 marca 2006)
Spotkanie robocze 1 - 30 uczestników (lipiec 2006) 1 - 7 uczestników (25 sierpnia 2006)
Szkolenie 1- 30 uczestników (marzec 2006) 1 - 31 uczestników (31 marca 2006)
Konferencja Zarządzanie Pasażerskim Transportem Kolejowym 1 - 20 uczestników (czerwiec 2006) 1 - 10 uczestników (5 czerwca 2006)
Konferencje prasowe promujące raporty 3 (styczeń, maj, sierpień 2006) 3 (26 stycznia, 31 lipca, 30 sierpnia 2006)
Raport końcowy 1 (sierpień 2006) 1 (wrzesień 2006)

Informacja o możliwości kontynuacji projektu.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, wraz z partnerami: Instytutem Spraw Obywatelskich z Łodzi, Polskim Klubem Ekologicznym – Okręgiem Mazowieckim, Fundacją Aeris Futuro z Krakowa złożyło wniosek na dofinansowanie projektu pt. Koalicja Lankorońska – wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju w transporcie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Polityki Społecznej. Wniosek otrzymał dofinansowanie na działania prowadzone od 1 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku w wysokości 181 tys. złotych. Wniosek przewiduje kontynuację oraz rozszerzenie dotychczasowych działań Koalicji Lanckorońskiej zapoczątkowanej w ramach niniejszego projektu. W ramach otrzymanej dotacji odbędą się dwa kolejne spotkania generalne Koalicji połączone ze szkoleniami, co najmniej 4 spotkania robocze, będzie utrzymana strona internetowa oraz lista dyskusyjna. Podstawowe działania sekretariatu zostały poszerzone o wsparcie techniczne oraz prawne dla działań organizacji z Koalicji, m.in. możliwość szybkiego przygotowania i realizacji plakatów i ulotek, możliwość zlecenia usług prawniczych, czy nawet opracowania opinii prawnika konstytucjonalisty odnośnie ustaw, które Koalicja uważa ze szkodliwe dla realizacji idei zrównowazonego transportu zawartej w Konstytucji RP. Poprzez otrzymaną dotację projekt będzie kontynuowany i rozwijany.

Obecnie przygotowywany jest także kolejny wniosek na działania Koalicji na finansowanie ze środków przejściowych Unii Europejskiej. We wniosku wyżej wymienione działania będa poszerzone, m.in. o analizy (raporty problemowe) poprawności wdrażania aquis w zakresie środowiska i udziału społecznego, a biuletyn Zielone Światło będzie sprofesjonalizowany.

Samoocena realizacji projektu.

Naszym zdaniem projekt przebiegał bez zakłóceń oraz zakończył się sukcesem, zwłaszcza,że Koalicja Lanckorońska może działać nadal po jego zakończeniu.

Miłym zaskoczeniem było, że organizacje bez zbędnych animozji przystąpiły do współpracy w ramach Koalicji. Spotkanie generalne nie było co prawda łatwe do przeprowadzenia, gdyż były spory nt. sposobu działania i roli, jaką powinna spełniać Koalicja, ale w spokojny sposób udało się doprowadzić do konsensusu. Zaproponowane mechanizmy funkcjonowania, w postaci corocznych spotkań generalnych, okresowych spotkań roboczych, metod głosowania internetowego za pomocą listy dyskusyjnej funkcjonują poprawnie, czego dowodzą przyjęte już stanowiska oraz odbyte spotkania.

Bardzo cieszy nas także duże zainteresowanie organizacji pozarządowych i ogólnie społeczności lokalnych naszymi wydawnictwami przygotowanymi w ramach projektu. W szczególności broszura Wpływ transportu na środowisko i zdrowie ludzi okazała się swoistym hitem, gdyż po ogłoszeniu, że można ją pozyskać w naszym stowarzyszeniu rozeszła się w całym nakładzie w niecały miesiąc. Dowodzi to, że polskie NGO i społeczności lokalne potrzebują wsparcia merytorycznego w swoich działaniach, które im zapewniamy.

Dzięki środkom pozyskanym z dotacji potrafiliśmy także opracować profesjonalne raporty, bardzo pomocne w pracy samorządów i organizacji pozarządowych w zakresie funkcjonowania kolei i dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Nieco natomiast mniej pozytywnym akcentem w projekcie było stosunkowo niskie zainteresowanie samorządów i organizacji pozarządowych konferencją pt. Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym, mimo zapewnienia interesujących referatów – profesjonalnych referentów i wysokiej jakości obsługi konferencji.

Informacja o osobach zatrudnionych przy realizacji projektu

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie

Koordynatorem projektu był przez cały okres trwania Wojciech Szymalski, mgr ochrony środowiska, od dwóch lat w stowarzyszeniu, obecnie jego wiceprezes. Osoba ta nie była zatrudniona na stałe w żadnej innej jednostce gospodarczej. Osoba ta była przez cały okres trwania projektu doktorantem studiów stacjonarnych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozliczenie czasu pracy tej osoby następuje na podstawie miesięcznych kart czasu pracy.

Asystentem w projekcie od grudnia 2005 do końca marca 2006 była Magdalena Zowsik, a od początku kwietnia 2006 do końca trwania projektu - Melania Żalińska.

Webmasterem przez cały okres trwania projektu był Aleksander Buczyński.

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło

dr Andrzej Kassenberg – konsultacja treści broszury Wpływ transportu na środowisko i zdrowie ludzi.

Stanisław Biega - prezentacja pt. Jak skutecznie kontrolować dotacje dla przewoźników? na konferencji pt. Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym; raport Czy PKP Przewozy Regionalne wyłudzają dotacje do przewozów regionalnych?; raport Ocena efektywności modernizacji i remontów linii kolejowych w Polsce.

Adam Fularz - prezentacja pt. Przetargi na obsługę linii kolejowych, czyli wolny rynek przewoźników na konferencji pt. Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym.

Marek Dawidowicz - prezentacja pt. Koleje samorządowe – czy i jak to działa na konferencji pt. Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym.

Bartosz Suchecki - treść broszury pt.: Wpływ transportu na środowisko i zdrowie ludzi, projekt graficzny wnętrza broszur Wpływ transportu...Udział społeczny...

Agnieszka Rejowska - skład broszur Wpływ transportu...Udział Społeczny..., projekt graficzny okładek tych broszur, projekt graficzny i skład biuletynów Zielone Światło nr 6, 7, 8.

Krzysztof Szymański – opracowanie nt. linii kolejowych na Śląsku, jako część raportu oceny modernizacji i remontów linii kolejowych w Polsce.