Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W dniu 11 maja Przewodniczący Zarządu Railway Business Forum, Henryk Klimkiewicz, przedstawił list następującej treści:

Szanowni Panowie

Kazimierz Marcinkiewicz Premier Rządu RP

Jerzy Polaczek Minister Transportu

Forum Kolejowe Railway Business Forum, związek prywatnych pracodawców prowadzących działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym, którego misja jest aktywne uczestnictwo w procesie transformacji polskiego systemu transportu kolejowego, identyfikacja i eliminowanie przyczyn zjawisk zagrażających rozwojowi branży kolejowej w Polsce, wspieranie programów restrukturyzacyjnych i rozwojowych zmierzających do modernizacji i poprawy efektywności sektora kolejowego, z głębokim niepokojem śledzi przebieg rządowych prac nad zawartością Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

W ostatniej wersji programu nastąpiło kolejne obniżenie z 5 do 3 miliarda euro planowanych wydatków na modernizację Polskich Kolei w latach 2007 – 2013, co nie tylko znacząco obniży stopień wywiązywania się Polski z zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym, ale też ograniczy realizację projektów odtworzeniowych i modernizacyjnych przygotowywanych przez Polskie Linie Kolejowe, we współpracy z samorządami wojewódzkimi. Zwracamy też uwagę, iż mimo preferencji dla województw ściany wschodniej nie znalazł się w programie ani jeden projekt z zakresu infrastruktury kolejowej.

Stan infrastruktury kolejowej w Polsce jest katastrofalny. Potwierdził to omawiany niedawno w Sejmie Rzeczypospolitej Raport NIK w tej sprawie. Nie tylko w imieniu środowiska kolejowego jeszcze raz przypominamy:

- stan 30% linii kolejowych oceniany jest jako niezadowalający i konieczna jest wymiana kompleksowa, a tylko 25% jako dobry wymagający bieżącej konserwacji;

- od rozkładu jazdy 2000/2001 spadła prędkość podróżowania na ponad 8 tysiącach km torów, blisko 10% długości torów ma ograniczenia prędkości a szacunkowy koszt likwidacji tych ograniczeń wynosi 4,5 miliarda złotych ;

- do roku 2015 zostanie zamknięte z przyczyn technicznych blisko 6000 km torów głównych ;

- przy corocznych potrzebach 1390 km wymiany torów ze środków utrzymaniowych i inwestycyjnych w ostatnich latach wymieniano średnio po około 200 km;

- przy corocznych potrzebach wymiany rozjazdów szacowanych na 2500 sztuk łącznie w latach 2000 – 2005 wymieniono około 950 sztuk;

- zaległości w wymianie torów wynoszą 900 km;

- zaległości w wymianach rozjazdów wynoszą 1500 sztuk.

Tylko dla zlikwidowania zaległości i realizacji robót wynikających z cyklu wymian (bez linii w korytarzach europejskich) w ciągu najbliższych 10 lat należy wydać nie mniej niż 2,6 miliarda złotych rocznie. W tej sytuacji kolejna redukcja przewidzianych na Polskie Kolejnictwo środków z Unii Europejskiej definitywnie zamyka możliwość koniecznej modernizacji szlaków kolejowych, bez czego nie powiedzie się rządowy program reformy transportu kolejowego.

Liczymy na osobiste interwencje Panów Premiera i Ministra w celu przywrócenia wysokości kwot wcześniej deklarowanych i przyjętych dla naprawy polskiej sieci kolejowej.

Forum Kolejowe Railway Business Forum oferuje daleko idącą pomoc przedsiębiorców w usprawnianiu procesów inwestycyjnych. Proponujemy powołanie w trybie bezzwłocznym, stałego zespołu złożonego z przedstawicieli parlamentu, rządu i przedsiębiorców, który byłby płaszczyzną przedstawiania opinii i przyjmowania uzgodnień co do zakresu koniecznych działań interwencyjnych w realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych.

Wspólnie z Polskim Kongresem Drogowym i całym środowiskiem przedsiębiorców uczestniczących w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych opracowaliśmy Białą Księgę Procesów Inwestycyjnych na polskich drogach i liniach kolejowych i przekazujemy Panom, Premierowi i Ministrowi uzgodnione w środowisku projekty ustaw, z nadzieja na pilne uruchomienie procesu legislacyjnego.

Z wyrazami szacunku

Henryk Klimkiewicz Przewodniczący Zarządu RBF