Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Według najnowszych informacji, Ministerstwo Transportu postuluje zapisanie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko wydatków w kwocie przekraczającej 17 mld Euro, z czego na transport drogowy 58% (10 mld), zaś na publiczny 35,4% (6,1 mld). Szczegółowy rozkład kosztów widać w zestawieniu poniżej.

Całkowita kwota wydatków w PO IiŚ miałaby być o 2 mln Euro wyższa od proponowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jednakże udział procentowy różnych wydatków byłby zbliżony. MRR zaproponowało bowiem 57,8% (8,8 mld) na transport drogowy oraz 36,6% (5,6 mld) na transport publiczny. Reasumując, Ministerstwo Transportu postuluje podwyższyć wydatki na transport publiczny o 0,5 mld Euro. Nie jest to za wiele, zważywszy na fakt, iż wydatki na transport drogowy planuje się zwiększyć aż o 1,2 mld Euro.

Porównanie kwot planowanych na poszczególne działania w PO Infrastruktura i Środowisko

Wszystkie kwoty w mln Euro:

Działanie Propozycja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Propozycja Ministerstwa Transportu
Rozwój sieci drogowej TEN_T 7000 7000
Rozwój sieci lotniczej TEN_T 400 400
Rozwój transportu kolejowego 4000 4750
Rozwój transportu morskiego 400 550
Transport miejski w obszarach metropolitarnych 1510 1250
Rozwój transportu intermodalnego 80 110
Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych 0 80
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 100 250
Bezpieczeństwo transportu lotniczego 0 50
Drogi krajowe poza siecią TEN_T 740 1560
Rozwój inteligentnych Systemów Transportowych 60 60
Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie Wschodniej Polski 1000 1200
Razem 15290 17260

Wszystkie przedstawione dane pochodzą z konferencji prasowej Ministra Jerzego Polaczka, która odbyła się 24 maja 2006 r.