Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wydało bezpłatn± broszurę dla organizacji pozarz±dowych i grup mieszkańców.

Broszura pt. Wpływ transportu drogowego na ¶rodowisko i zdrowie ludzi zawiera podstawowe fakty dotycz±ce transportu, którymi mog± się posługiwać organizacje ekologiczne w swoich działaniach. W wydawnictwie omawiamy statystykę wzrostu transportu drogowego w kraju i prognozy dalszego wzrostu, najistotniejsze zagrożenia, jakie niesie ze sob± transport drogowy, w tym hałas, zanieczyszczenia powietrza etc, a także podstawowe działania, które może podj±ć każdy obywatel, aby ograniczyć wzrost transportu samochodowego. Autorem jest mgr inż. Bartosz Suchecki. Wydawnictwo konsultował dr Andrzej Kassenberg.

Broszurę opublikowali¶my w nakładzie 600 szt. Niestety został on już wyczerpany.

Zapraszamy do korzystania z wersji WWW: [zobacz >>>]