Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 Nowe Marzy – Czerniewice, km 89+494,76 - 151+900.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2007 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1, art. 46 ust. 3, art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, tekst jedn. z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania, na wniosek z dnia 14 grudnia 2006 r. Pana Zenona Ryża - Prokurenta firmy Transprojekt Gdański z siedzibą przy ul. Partyzantów 72A w Gdańsku, działającego na postawie pełnomocnictwa Pana Zbigniewa Kotlarka - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 Nowe Marzy - Czerniewice km 89 + 494,76 ÷ 151 + 900. Informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach.

(...)

Informuję, iż wszyscy zainteresowani w terminie 21 dni od daty opublikowania obwieszczenia oraz strony na każdym etapie postępowania, mogą zapoznać się z wnioskiem i załączonymi dokumentami sprawy w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pokój 32B, w godz. 8:00 - 15:00, w dniach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: www.uwoj.bydgoszcz.pl.