Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

System transportowy Warszawy zdecydowanie wymaga szybkich działań naprawczych.Działania te powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami przyjętymi przez Radę Warszawy w listopadzie 1995r. Polityki Transportowej dla m. st. Warszawy. Szczególne znaczenie ma praktyczne wprowadzenie w życie strategii zrównoważonego rozwoju, której podstawowym elementem jest zapewnienie priorytetu transportu zbiorowego, zwłaszcza w strefie centralnej i wybranych korytarzach.

Większość opracowań studialnych dotyczących rozwoju systemu komunikacji zbiorowej w Warszawie (także tych wykonanych przed uchwaleniem Polityki Transportowej) wskazywało na konieczność integracji sieci transportu publicznego z podsystemem kolejowym. Podkreślano przy tym, że istniejąca bogata infrastruktura kolejowa daje możliwość stworzenia nowoczesnego, zintegrowanego systemu transportu szynowego w mieście, obejmującego metro, tramwaj (klasyczny i szybki) oraz kolej PKP i WKD zmodernizowaną do standardu szybkiej kolei miejskiej (typu berlińskiego S-Bahn-u) obejmującej swym zasięgiem stolicę i jej aglomerację.

Zarząd został zobowiązany do wykonania analiz funkcjonalno-ruchowych elementów systemu transportowego zaproponowanych w Studium. Obecnie trwa procedura zamówienia publicznego na wykonanie takich analiz. Celem zlecanych opracowań w tym zakresie jest uzyskanie programu działań na rzecz integracji systemu komunikacji kolejowej z pozostałymi elementami transportu publicznego w Warszawie i aglomeracji warszawskiej do 2005r., zawierającego odpowiedzi na wyżej opisane problemy. Musi on uwzględniać stosunkowo proste i tanie działania organizacyjne, modernizacyjne, i w wyjątkowych sytuacjach, inwestycyjne, które mogą zahamować degradację systemu i odpływ pasażerów. Szczególnie ważne wydaje się pilne ich wyspecyfikowanie i konsekwentna realizacja. Należy przy tym mieć świadomość kosztów i mechanizmów finansowania tych poczynań oraz uwarunkowań prawnych ich realizacji.

Program ten przy uwzględnieniu efektywnego funkcjonowania systemu powinien być w sposób szczególny ukierunkowany na przekształcanie stanu istniejącego komunikacji kolejowej w system SKM o wysokim stopniu:

- bezpieczeństwa ruchu,

- osobistego bezpieczeństwa pasażerów i personelu,

- częstotliwości i punktualności ruchu,

- możliwości stworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych,

- estetyczności i czystości stacji, przystanków i taboru,

- integracji taryfowej.

Zakres terytorialny opracowania ma objąć system komunikacji kolejowej na obszarze Warszawy i aglomeracji warszawskiej a dotyczyć działań podejmowanych w okresie 2000-2005r.

Przeprowadzona analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i finansowych możliwości przekształcenia linii kolejowych PKP i WKD do standardu szybkiej kolei miejskiej przy wykorzystaniu koncepcji systemu komunikacji szynowej w Warszawie oraz wyników warszawskiego Badania Ruchu 1998 powinna przedstawiać wnioski istotne dla sformułowania działań programu na rzecz integracji systemów komunikacji kolejowej w Warszawie i aglomeracji warszawskiej w omawianym okresie.

Podjęte przez Zarząd m. st. Warszawy i Dyrekcję Generalną Polskich Kolei Państwowych przedsięwzięcia związane z przygotowaniem tego programu są efektem wspólnej troski o kształt i zakres działania obu kompatybilnych systemów transportowych działających w obszarze aglomeracji warszawskiej. Podpisane porozumienie przez obie strony, którego jednym z efektów będzie wspólne sfinansowanie, a następnie realizacja przygotowanego programu integracyjnego powinno stać się przykładem właściwie pojmowanej idei współpracy na rzecz nadrzędnego celu, jakim jest dobro mieszkańców.

Kazimierz Kulig, Zarząd Transportu Miejskiego