Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących związku ruchu drogowego z zagrożeniem białaczką i innymi nowotworami. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto - wersja 2.1 - wykonał mgr inż. Krzysztof Leszczyński.

Inne materiały na temat wpływu ruchu drogowego na zdrowie: [zobacz >>>].

Dzieci mieszkające w pobliżu ruchliwych dróg bardziej narażone na rozwój nowotworów

Badania przeprowadzone w 2000 roku w Denver wykazały, że dzieci mieszkające w odległości mniejszej niż 250 jardów [ok. 230 m – KL] od dróg o obciążeniu 20.000 pojazdów na dobę są sześć razy bardziej narażone na wystąpienie wszystkich typów nowotworów i osiem razy na powstanie leukemii [białaczki – KL]. Niniejsze studium skupiło się na ustaleniu związków miedzy ruchem drogowym o dużym natężeniu i liniami wysokiego napięcia a wszystkimi nowotworami wieku dziecięcego; pomiary pochodzą z roku 1979 i 1990. Wykazały one małe związki z liniami wysokiego napięcia i silne związki z autostradami. Wskazały, że zanieczyszczenie pochodzące od Lotnych Związków Organicznych (VOC) mogą być aktywatorem / katalizatorem raka wywołującym problemy z tym związane.

Pearson, Robert L., Howard Wachtel, Kristie Ebie. Ważone odległościami natężenie ruchu drogowego w bliskości do ludzkich siedzib jest czynnikiem zagrożeń związanych z białaczką i innymi nowotworami u dzieci. Czasopismo Stowarzyszenia zarządzania powietrzem i zanieczyszczeniami nr 50 (2000 rok) str. 175 do 180.

Ruch drogowy przyczynia się do powstawania białaczki u dzieci

Datowane na 2004 rok włoskie studium wykazało, że białaczka u dzieci jest częściowo związana z emisjami ruchu drogowego we włoskiej prowincji Varese - leżącej w północnych Włoszech - która została objęta rejestrowaniem zachorowań nowotworowych wśród mieszkańców. Ich badania wykazały, że zagrożenie powstawania białaczki u dzieci było prawie cztery razy większe wśród dzieci wybitnie narażonych na emisję benzenu w porównaniu do dzieci, które zamieszkiwały w miejscach nienarażonych. Zarówno te dzieci, które wdychały benzen w postaci gazowej jaki i pył [zanieczyszczenia nierozpuszczalne – KL], który zaabsorbował benzen. Ich model obejmował ruch drogowy w podziale na cztery grupy: jedną większą i drugą mniejszą niż 10.000 pojazdów na dobę, zależną od odległości oraz zależną od warunków pogodowych dla oszacowania stężenia benzenu. Wyniki otrzymane przez badaczy wskazują, że powstawanie białaczki u dzieci jest związane z emisjami pochodzącymi od silników pojazdów drogowych.

Crosignani P; Tittarelli A; Borgini A; Codazzi T; Rovelli A; Porro E; Contiero P; Bianchi N; Tagliabue G; Fissi R; Rossitto F; Berrino F. Białaczka u dzieci a ruch drogowy: Populacyjne studium przypadków. Międzynarodowe czasopismo dot. raka, 2004, V108, N4 (FEB10), P 596-599.

Zanieczyszczenia od pojazdów mechanicznych decydują o zagrożeniu nowotworami

Jedno z najbardziej obszernych studiów, jakie kiedykolwiek zostały wykonane, dotyczących toksycznych zanieczyszczeń w obszarach zurbanizowanych pokazuje, że pojazdy mechaniczne i inne środki transportu są dominującymi źródłami rakotwórczych zanieczyszczeń powietrza w południowej Kalifornii. W aspekcie ogólnym niniejsze studium wykazało, że pojazdy mechaniczne i inne środki transportu są odpowiedzialne za ponad 90% ryzyka nowotworowego zależnego od toksycznych zanieczyszczeń powietrza, w których największy udział ma sadza z silników dieslowskich (70% ryzyka nowotworowego). Przemysł i inne źródła stacjonarne odpowiedzialne są za pozostałe 10%. Studium to wykazało, że największe zagrożenie występuje w obszarach zurbanizowanych, gdzie jest najbardziej nasilony ruch drogowy oraz występuje największa koncentracja przemysłu i zaludnienia.

South Coast Air Quality Management District. Studium II dotyczące narażenia na wielorakie czynniki skażenia powietrza. Marzec 2000.

Ruch drogowy a poziomy zanieczyszczeń powodujących nowotwory

Studium z 2003 roku pokazuje, że występuje ścisły związek pomiędzy ruchem drogowym a stężeniem na poboczu kancerogenów [czynników rakotwórczych – KL], 1, 3- butadienu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) zaadsorbowanych na cząstkach [pyłu]. Pomiary te, które zostały przeprowadzone w miejscach poboru opłat autostradowych [„budkach” – KL] w tunelu Baltimore Harbor, pokazały że natężenie ruchu drogowego, jego rodzaj i czynniki meteorologiczne mają znaczący wpływ na codzienną zmienność zanieczyszczeń. W niniejszym studium podano model do szacowania poziomu zanieczyszczeń związanych z ruchem drogowym występujących na poboczu, które mogą mieć związek z narażeniem na działanie czynników zewnętrznych w środowisku zurbanizowanym.

Sapkota, Amir, Timothy J. Buckley. Wpływ środków transportu na poziom 1, 3-butadienu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zaadsorbowanych na cząstkach pyłu badany w miejscach poboru opłat autostradowych. Czasopismo Stowarzyszenia zarządzania powietrzem i zanieczyszczeniami.

Narażenie na rakotwórczy benzen u dzieci mieszkających w obszarach o dużym natężeniu ruchu drogowego

Niemieccy badacze dokonali porównania dot. 48 dzieci, które mieszkały w centrum zurbanizowanej strefy o dużym natężeniu ruchu drogowego z 72 dziećmi mieszkającymi w małym miasteczku o małym natężeniu ruchu. Zauważyli, że poziomy benzenu we krwi dzieci mieszkających w strefach o dużym natężeniu ruchu były o 71% wyższe niż u dzieci mieszkających w strefach o małym natężeniu ruchu. Poziomy toluenu i karboksyhemoglobiny we krwi (powstałe w wyniku wdychania tlenku węgla) były również znacząco podniesione (odpowiednio 56% i 33%) u dzieci stale narażonych na zanieczyszczenie pochodzące od pojazdów. Wykazano związek występowania niedokrwistości aplastycznej i białaczki z nadmiernym narażeniem na benzen.

Jermann E., H Hajimiragha, A. Brockhaus, I. Freier, U. Ewers, A. Roscovanu: Narażenie dzieci na benzen i inne substancje emitowane z pojazdów mechanicznych. Zentralblatt fur Hygiene und Umweltmedizin 189:50-61, 1989.

Większe zagrożenie nowotworami w pobliżu głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza

Angielskie studium z 1997 roku odkryło istnienie korytarza nowotworowego w odległości do 3 mil [ok. 5 km – KL] od autostrad, portów lotniczych, elektrowni i innych ważnych źródeł zanieczyszczeń. W studium sprawdzano miejsca urodzenia i zgonu dzieci, które zmarły na białaczkę albo inne nowotwory w latach 1953-1980. Okazało się, że największe niebezpieczeństwo usytuowane jest kilkaset jardów od autostrad lub obiektów generujących zanieczyszczenia i zmniejsza się wraz z oddalaniem się od tych obiektów. Knox and Gilman (1997).

Bliskość zagrożeń a przypadki nowotworów wieku dziecięcego w Wielkiej Brytanii w latach 1953-1980. Czasopismo epidemiologii i zdrowia społecznego. 51:151-159.

Ryzyko nowotworowe wywołane wdychaniem spalin dieslowskich

W ostatnio opublikowanym raporcie szacuje, że inhalacyjne ryzyko nowotworowe w Zatoce wynosi 173 na milion przy narażeniu w ciągu całego życia (wzrost ze 167 w poprzednim raporcie) dla ograniczonej listy substancji szkodliwych. Oceniono również na 440 na milion zagrożenie powodowane przez mikrocząstki stałe spalin dieslowskich. Całkowite zagrożenie zależne od pojazdów mechanicznych wynosiłoby około 333 na milion, czyli jeden przypadek na 1800. Substancje szkodliwe ze spalin dieslowskich, takie jak 1,3-butadien i benzen, mogą przyczyniać się do ryzyka nowotworowego, przewyższającego ryzyko zależne od wszystkich innych mierzonych szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

Bay Area Air Quality Management District, Program kontrolowania toksycznych substancji zanieczyszczających powietrze. Raport roczny 2002, Vol. 1. June 2004.