Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących narażenia na zanieczyszczenia z ruchu drogowego. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto - wersja 2.1 - wykonał mgr inż. Krzysztof Leszczyński.

Inne materiały na temat wpływu ruchu drogowego na zdrowie: [zobacz >>>].

Więcej groźnych zanieczyszczeń powietrza w samochodach niż na zewnątrz nich

Wyniki 23 odrębnie przeprowadzonych badań naukowych pokazują, że poziomy zanieczyszczenia powietrza w samochodzie często osiągają stężenie, która może zagrozić zdrowiu człowieka. Niniejsze raporty wskazują, że powietrze wewnątrz samochodów zwykle zawiera więcej tlenku węgla, benzenu, toluenu, mikrozanieczyszczeń niż gdziekolwiek w Południowej Kalifornii.

Pojazdy samochodowe i inne środki komunikacji jako źródła skażenia powietrza są dominującymi źródłami rakotwórczych zanieczyszczeń powietrza w południowej Kalifornii. W ogólności niniejsze studium stwierdziło, że pojazdy samochodowe i inne ruchome źródła są odpowiedzialne za ponad 90% ryzyka nowotworowego związanego z zanieczyszczeniem powietrza - w większości pochodzących od silników dieslowskich - w większości pochodzących od silników dieslowskich - sadzy, cząstek stałych i tlenków azotu, niż otaczające powietrze w pobliżu stacji monitorujących. Te polutanty [czynniki zanieczyszczające środowisko - KL] są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych i osób chorych na astmę lub inne choroby układu oddechowego.

Kimbrell, Andrew. Zanieczyszczenie powietrza w samochodach: Ukryte zagrożenia dla kierowców pojazdów. Międzynarodowe Centrum Oceny Techniki. czerwiec 2000.

Ludzie mieszkający w pobliżu obwodnic 25x bardziej narażeni na mikrocząstki sadzy

Studia prowadzone w sąsiedztwie międzystanowych dróg nr 405 i 710 w południowej Kalifornii wykazały, że stężenie mikrocząstek sadzy w powietrzu jest ponad 25 razy większe w pobliżu autostrad, i że stężenia zanieczyszczeń stopniowo obniżają się aż do poziomów normalnych (tła) w odległości ok. 300 metrów czyli ok. 330 jardów, oddalając się od autostrady. Badacze zauważają, że pojazdy samochodowe są najważniejszym źródłem mikrocząstek, dla których wykazano związek ze wzrostem umieralności i zachorowań. Konkluzją ostatnich badań jest fakt, że mikrocząstki sadzy są bardziej toksyczne niż cząstki większe o tym samym składzie chemicznym. Ponadto badacze wykryli w pobliżu autostrad znacząco wyższe natężenie zanieczyszczenia tlenkiem węgla.

Zhu, Yi fang; William C. Hinds; Kim Seongheon; Si Shen; Constantinos Sioutas. Stężenie i rozkład wielkości mikrocząstek w pobliżu głównych autostrad. Czasopismo stowarzyszenia zarządzania zanieczyszczeniami i powietrzem. Wrzesień 2002.

oraz: Studium mikrocząstek w poblizu głównych autostrad z natężonym ruchem pojazdów dieslowskich. Środowisko atmosferyczne. 36(2002), 4323-4335.

Ruch drogowy a poziomy zanieczyszczeń powodujących nowotwory

Studium z 2003 roku pokazuje, że występuje ścisły związek pomiędzy ruchem drogowym a stężeniem na poboczu kancerogenów [czynników rakotwórczych - KL], 1, 3- butadienu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) zaadsorbowanych na cząstkach [pyłu]. Pomiary te, które zostały przeprowadzone w miejscach poboru opłat autostradowych ["budkach" - KL] w tunelu Baltimore Harbor, pokazały że natężenie ruchu drogowego, jego rodzaj i czynniki meteorologiczne mają znaczący wpływ na codzienną zmienność zanieczyszczeń. W niniejszym studium podano model do szacowania poziomu zanieczyszczeń związanych z ruchem drogowym występujących na poboczu, które mogą mieć związek z narażeniem na działanie czynników zewnętrznych w środowisku zurbanizowanym.

Sapkota, Amir, Timothy J. Buckley. Wpływ środków transportu na poziom 1, 3-butadienu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zaadsorbowanych na cząstkach pyłu badany w miejscach poboru opłat autostradowych. Czasopismo Stowarzyszenia zarządzania powietrzem i zanieczyszczeniami.

Skażenie powietrza spalinami samochodowymi przyczyną wysokich stężeń zanieczyszczeń wewnątrz domów

Studium zanieczyszczenia powietrza zostało wykonane w ramach inicjatywy obniżenia emisji samochodów ciężarowych z silnikami Diesla w West Oakland. Badacze mierzyli stężenia cząstek stałych pochodzących z silników Diesla w pobliżu pojazdów ciężarowych, zarówno ruchomych jak i stojących na jałowym biegu w West Oakland Port. Do pomiaru stężeń substancji toksycznych w pomieszczeniach wykorzystywano etalometr [przyrząd do mierzenia cząstek stałych węgla zawieszonych w gazie – KL], stwierdzając wysokie stężenie cząstek stałych spalin dieslowskich. Osoby, które żyły w tych mieszkaniach, narażone były na pięciokrotnie wyższe stężenia cząstek stałych spalin dieslowskich, niż osoby narażone w środowisku zewnętrznym w innych obszarach Oakland.

W. Buchan, MD. and M. Chan Jackson, Ocena ruchu ciężarówek kontenerowych i potencjalne środki łagodzące w Inicjatywie Redukcji Emisji Spalin z Ciężarówek Dieslowskich w West Oakland, z Clearing the Air, Reducing Diesel Pollution in West Oakland, a Report to Pacific Institute, November, 2003.

Zanieczyszczenie powietrza pochodzące z ruchu drogowego zwiększa ryzyko występowania schizofrenii

Czynniki takie jak poziom zurbanizowania w miejscu urodzenia i w okresie wychowania są związane z podwyższonym zagrożeniem schizofrenią. Chociaż przyczyny tych zróżnicowań miejsko-wiejskich zostały założone hipotetycznie, np. zakażenia, dieta, narażenie na toksyny, zagęszczenie siedzib mieszkalnych i przynależność do klasy społecznej, jednak badania nie potwierdziły tych koncepcji. Niniejsze studium bada hipotezy, czy zanieczyszczenie powietrza pochodzące z ruchu drogowego zwiększa zagrożenie schizofrenią i czy ten potencjalny efekt może wyjaśnić miejsko-wiejskie zróżnicowania dotyczące ryzyka wystąpienia schizofrenii.

Carsten BØcker Pedersen, Ole Raaschou-Nielsen, Ole Hertel and Preben Bo Mortensen. Zanieczyszczenia pochodzące z ruchu drogowego a zagrożenie schizofrenią. Naukowe badania schizofrenii, 66 (2004) 83-85.

Sadza wewnątrz samochodu powoduje zmiany w funkcjonowaniu serca i płuc

Narażenie na mikrocząstki sadzy (pył zawieszony, PM25) wiąże się z epizodami chorób układu krążenia oraz umieralnością osób starszych i osób chorych na serce. Potencjalne fizjologiczne efekty związane z PM25 występującym w pojazdach, na poboczach i w otoczeniu, podlegały badaniu u zdrowych, niepalących mężczyzn, funkcjonariuszy patroli autostradowych w Północnej Karolinie. Dziewięciu funkcjonariuszy podlegało obserwacji za pomocą monitorów badających jakość powietrza w samochodach patrolowych. Poziom PM2,5 wewnątrz pojazdu (średnia 24/µg/m3) związany był ze zwiększonym poziomem markerów stanu zapalnego i białek układu krzepnięcia we krwi, zmiennością rytmu serca oraz innymi zmianami w układzie krążenia. Szczególnie wystąpiło obniżenie liczby limfocytów i zwiększenie liczby erytrocytów [ciałek czerwonych – KL], granulocytów obojętnochłonnych, stężenia białka C-reaktywnego oraz wydłużenie cyklu pracy serca i zwiększenie zmienności parametrów rytmu serca następnego dnia / ranka. Obserwacje poczynione u tych młodych zdrowych mężczyzn sugerują, że narażenia na PM2,5 w pojazdach może powodować zmiany patofizjologiczne, które obejmują zjawiska zapalne, zaburzenia krzepnięcia i zmiany rytmu serca.

Reidiker, Michael, W. Cascio, T. Griggs, M. Herbst, P. Bromberg, L. Neas, R. Williams, R. Devlin. Narażenie na działanie mikrocząstek w pojazdach ma wpływ na układ krążenia u zdrowych młodych mężczyzn. Amerykańskie czasopismo medycyny układu oddechowego i opieki w stanach krytycznych. February 12th, 2004. Vol 169. pp. 934-940.

Rozwój transportu publicznego i ograniczenie ruchu drogowego zmniejszają występowanie napadów astmy

Niniejsze studium opublikowane w 2001 roku w Czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego wykazuje, że rozszerzający się transport publiczny wraz z innymi środkami ograniczającymi ruch drogowy podczas Olimpiady w Atlancie w 1996 roku obniżyły ilość ostrych przypadków napadów astmy u dzieci o 44%, zredukowały stężenie ozonu o 28% i poranne korki uliczne o 22,5%. Dane te stanowią poparcie dla starań na rzecz redukowania zanieczyszczenia powietrza i poprawy zdrowia u ludzi dzięki ograniczeniu ruchu drogowego pojazdów mechanicznych.

Friedman, Michael; Kenneth Powell MD; Lon Hutwagner, Leroy Graham; Gerald Teague. Wpływ zmian w transporcie i zachowań osob dojeżdżających [np. do pracy, szkoły - KL] podczas letnich igrzysk olimpijskich w Atlancie w 1996 roku na jakość powietrza i astmę u dzieci. Czasopismo Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego 2001 r.; str. 285 i 897-905.