Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących wpływu ruchu drogowego na zdrowie i rozwój dzieci. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Klubu Sierra w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto - wersja 2.1 - wykonał mgr inż. Krzysztof Leszczyński.

Inne materiały na temat wpływu ruchu drogowego na zdrowie: [zobacz >>>].

Poród przedwczesny i niska masa noworodków w obszarach o nasilonym ruchu drogowym

Badacze zaobserwowali około 10-20% wzrost zagrożenia przedwczesnym porodem i urodzeniem dziecka o niskim ciężarze ciała wśród kobiety mieszkających na obszarach o nasilonym ruchu drogowym w hrabstwie Los Angeles. Badacze zauważyli w szczególności, że każdy wzrost stężenia tlenku węgla o 1 mg/m3 w miejscach zamieszkania badanych kobiet odpowiada wzrostowi ryzyka urodzenia dziecka o niskiej wadze i urodzenia wcześniaka odpowiednio o 19% i 11%.

Wilhelm, Michelle and Beate Ritz. Bliskość siedzib do ruchu drogowego i dane dotyczące niekorzystnych przypadków urodzeń w hrabstwie Los Angeles, Kalifornia, w latach 1994-1996. Perspektywy Zdrowia Środowiskowego, doi: 10.1289/ehp.5688.

Dzieci mieszkające w pobliżu ruchliwych dróg bardziej narażone na rozwój nowotworów

Badania przeprowadzone w 2000 roku w Denver wykazały, że dzieci mieszkające w odległości mniejszej niż 250 jardów [ok. 230 m – KL] od dróg o obciążeniu 20.000 pojazdów na dobę są sześć razy bardziej narażone na wystąpienie wszystkich typów nowotworów i osiem razy na powstanie leukemii [białaczki – KL]. Niniejsze studium skupiło się na ustaleniu związków miedzy ruchem drogowym o dużym natężeniu i liniami wysokiego napięcia a wszystkimi nowotworami wieku dziecięcego; pomiary pochodzą z roku 1979 i 1990. Wykazały one małe związki z liniami wysokiego napięcia i silne związki z autostradami. Wskazały, że zanieczyszczenie pochodzące od Lotnych Związków Organicznych (VOC) mogą być aktywatorem / katalizatorem raka wywołującym problemy z tym związane.

Pearson, Robert L., Howard Wachtel, Kristie Ebie. Ważone odległościami natężenie ruchu drogowego w bliskości do ludzkich siedzib jest czynnikiem zagrożeń związanych z białaczką i innymi nowotworami u dzieci. Czasopismo Stowarzyszenia zarządzania powietrzem i zanieczyszczeniami nr 50 (2000 rok) str. 175 do 180.

Ruch drogowy przyczynia się do powstawania białaczki u dzieci

Datowane na 2004 rok włoskie studium wykazało, że białaczka u dzieci jest częściowo związana z emisjami ruchu drogowego we włoskiej prowincji Varese - leżącej w północnych Włoszech - która została objęta rejestrowaniem zachorowań nowotworowych wśród mieszkańców. Ich badania wykazały, że zagrożenie powstawania białaczki u dzieci było prawie cztery razy większe wśród dzieci wybitnie narażonych na emisję benzenu w porównaniu do dzieci, które zamieszkiwały w miejscach nienarażonych. Zarówno te dzieci, które wdychały benzen w postaci gazowej jaki i pył [zanieczyszczenia nierozpuszczalne – KL], który zaabsorbował benzen. Ich model obejmował ruch drogowy w podziale na cztery grupy: jedną większą i drugą mniejszą niż 10.000 pojazdów na dobę, zależną od odległości oraz zależną od warunków pogodowych dla oszacowania stężenia benzenu. Wyniki otrzymane przez badaczy wskazują, że powstawanie białaczki u dzieci jest związane z emisjami pochodzącymi od silników pojazdów drogowych.

Crosignani P; Tittarelli A; Borgini A; Codazzi T; Rovelli A; Porro E; Contiero P; Bianchi N; Tagliabue G; Fissi R; Rossitto F; Berrino F. Białaczka u dzieci a ruch drogowy: Populacyjne studium przypadków. Międzynarodowe czasopismo dot. raka, 2004, V108, N4 (FEB10), P 596-599.

Narażenie na rakotwórczy benzen u dzieci w obszarach o dużym natężeniu ruchu drogowego

Niemieccy badacze dokonali porównania dot. 48 dzieci, które mieszkały w centrum zurbanizowanej strefy o dużym natężeniu ruchu drogowego z 72 dziećmi mieszkającymi w małym miasteczku o małym natężeniu ruchu. Zauważyli, że poziomy benzenu we krwi dzieci mieszkających w strefach o dużym natężeniu ruchu były o 71% wyższe niż u dzieci mieszkających w strefach o małym natężeniu ruchu. Poziomy toluenu i karboksyhemoglobiny we krwi (powstałe w wyniku wdychania tlenku węgla) były również znacząco podniesione (odpowiednio 56% i 33%) u dzieci stale narażonych na zanieczyszczenie pochodzące od pojazdów. Wykazano związek występowania niedokrwistości aplastycznej i białaczki z nadmiernym narażeniem na benzen.

Jermann E., H Hajimiragha, A. Brockhaus, I. Freier, U. Ewers, A. Roscovanu: Narażenie dzieci na benzen i inne substancje emitowane z pojazdów mechanicznych. Zentralblatt fur Hygiene und Umweltmedizin 189:50-61, 1989.

Ruch samochodów ciężarowych a hospitalizacje dzieci chorych na astmę

Studium wykonane w hrabstwie Erie, stan New York (bez miasta Buffalo) wykazało, że dzieci mieszkające w sąsiedztwie nasilonego ruchu drogowego w odległości 220 jardów [ok. 200 m – KL] od ich domów, miały zwiększone zagrożenie koniecznością hospitalizacji z powodu astmy. Studium analizowało liczbę przyjęć do szpitala na astmę wśród dzieci do lat 14-tu i bliskości siedzib w stosunku do dróg o nasilonym ruchu.

Lin, Shao; Jean Pier re Munsie; Syni-An Hwang; Edward Fitzgerald; and Michael R, Cayo; (2002). Hospitalizacja astmatycznych dzieci a narażenie siedzib ludzkich na skutki ruchu dróg stanowych. Badania środowiskowe, Section A, Vol. 88, pp. 73-81.

Pogorszenie funkcji płuc u dzieci mieszkających w pobliżu tras samochodów ciężarowych

Opracowanie europejskie stanowczo wykazało, że narażenie na zanieczyszczenia powietrza związane z ruchem samochodowym, w tym szczególnie na cząstki stałe spalin silników dieslowskich, mogą prowadzić do pogorszenia funkcji płuc u dzieci mieszkających w pobliżu autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Brunekreef, B; N.A. Janssen; J. DeHartog; H. Harssema; M. Knape; P. Van Vliet (1997). Zanieczyszczenie powietrza przez ruch samochodów ciężarowych, a funkcja płuc u dzieci mieszkających w pobliżu autostrad. Epidemiologia. 8(3):298-303

Związek zanieczyszczeń powietrza z ruchu drogowego z dolegliwościami dróg oddechowych u 2-letnich dzieci

To studium kohortowe wykonane w Holandii wykazało, że dwuletnie dzieci narażone na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących z ruchu drogowego częściej cierpią na zgłaszane przez rodziców choroby układy oddechowego, w tym astmatyczne, infekcje ucha, nosa i gardła, oraz rozpoznane przez lekarzy przypadki astmy, grypy i ciężkie przeziębienia.

Brauer, Michael J. et al. (2002). Zanieczyszczenie powietrza pochodzące z ruchu drogowego a występowanie zakażeń dróg oddechowych oraz objawów astmy i alergii u dzieci. Amerykańskie czasopismo medycyny układu oddechowego i opieki w stanach krytycznych. Vol.166 pp 1092-1098.

Odległość zamieszkania od głównych dróg a hospitalizacje dzieci z powodu astmy

Studium przeprowadzone w Birmingham (Wielka Brytania) ustaliło, że zamieszkiwanie w pobliżu głównych dróg ma związek z koniecznością hospitalizacji z powodu astmy wśród dzieci w wieku do 5 lat. Obszary miejsc zamieszkania i ruchu drogowego zostały porównane w odniesieniu do dzieci hospitalizowanych z powodu astmy, dzieci hospitalizowanych z przyczyn nie związanych z układem oddechowym oraz losową próbą dzieci pochodzących z danej społeczności. Dzieci przyjmowane do szpitala z rozpoznaniem astmy pochodziły głównie z obszaru, gdzie najbliższy odcinek głównej drogi prowadził ruch o wysokim natężeniu (>24.000 pojazdów/dobę) Edwards, J; S.Walters, et al. (1994).

Hospitalizacje z powodu astmy wśród dzieci w wieku przedszkolnym: związek z głównymi drogami w Birmingham. Wielka Brytania. Archiwum zdrowia środowiskowego. 49(4):223-7.

Większa powszechność astmy u dzieci mieszkających w pobliżu głównych dróg

Studium obejmujące blisko 10.000 dzieci z Anglii wykazało, że częstość występowania chorób przebiegających ze zwężeniem oskrzeli, w tym astmy, rosła u dzieci wraz ze zmniejszającą się odległością ich domów od głównych dróg.. Zagrożenie było największe u dzieci mieszkających w odległości do 90 jardów [ok. 82m – KL].

Venn et al. (2001). Życie w pobliżu głównych dróg a zagrożenie zwężeniem oskrzeli u dzieci. Amerykańskie czasopismo medycyny układu oddechowego i opieki w stanach krytycznych. Vol.164, pp. 2177-2180.

Bliskość szkół i autostrad ma związek z częstością występowania astmy

Studium z udziałem 1.498 dzieci z 13 szkół w Prowincji Holandia Południowa stwierdziło zależność między bliskością szkół i autostrad a występowaniem astmy. Okazało się, że występuje znamienny związek pomiędzy nasileniem ruchu samochodów ciężarowych i stężeniem zanieczyszczeń mierzonym w szkołach a przewlekłymi dolegliwościami z układu oddechowego.

Van Vliet, P., M. Knape, et al. (1997.) Archiwum zdrowia środowiskowego. 26 (6):313-8.

Zanieczyszczenia powietrza wpływają na rozwój płuc u dzieci w wieku od 10 do 18 lat

Obecne poziomy zanieczyszczenia powietrza mają przewlekły, niekorzystny wpływ na rozwój płuc u dzieci w wieku 10 do 18 lat, prowadząc do klinicznie istotnych niedoborów w osiąganych nasilonych pierwszo-sekundowych objętości wydechowych (FEV1). [błąd w oryginale, nie FEVJ a FEV1– KL]. Niedobory w przyroście FEV1 były związane z narażeniem na dwutlenek azotu, opary kwasów, pył zawieszony (PM25) i pierwiastkowy węgiel, a dane te charakteryzowały się zarówno kliniczną jak i statystyczną znamiennością dla deficytów u badanych osób w wieku 18 lat.

W. James Gauderman, Ph.D., Edward Avol, M.S., Frank Gilliland, M.D., Ph.D., Hita Vora, M.S., Duncan Thomas, Ph.D., Kiros Berhane, Ph.D., Rob McConnell, M.D., Nino Kuenzli, M.D., Fred Lurmann, M.S., Edward Rappaport, M.S., Helena Margolis, Ph.D., David Bates, M.D., and John Peters, M.D., Wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój płuc u dzieci w wieku 10 do 18 lat. Czasopismo medyczne Nowej Anglii. 2004; 351:1057-67.