Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących wpływu zanieczyszczeń z ruchu drogowego na ryzyko zgonu i długość życia. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto - wersja 2.1 - wykonał mgr inż. Krzysztof Leszczyński.

Inne materiały na temat wpływu ruchu drogowego na zdrowie: [zobacz >>>].

Cząstki stałe sadzy a rak płuc i umieralność na choroby krążeniowo-oddechowe

Ostatnie studium jakie zaprezentowano w Czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego wykazało, że codzienne narażenie na działanie czynników związanych z sadzą lub mikrocząstkami stałymi, głównymi składnikami spalin dieslowskich, zwiększają zagrożenie występowania wielu niekorzystnych skutków zdrowotnych. Studium pokazuje szczególnie, że przekroczenie zanieczyszczenia powietrza mikrocząstkami stałymi ponad 10-mikrogramów/m3 zwiększa o 8% liczbę zgonów spowodowanych rakiem płuc, o 6% - ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia (zawał serca) i układu oddechowego oraz o 4% - ryzyko umieralności ogólnej.

Pope, Clive Arden III; Richard P. Burnett, et al. Rak płuc, umieralność na choroby krążeniowooddechowe i długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza mikrocząstkami stałymi. Czasopismo Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, March 6 2002-Vol. 287, No. 92.

Zanieczyszczenia powietrza z dróg skracają długość życia mieszkańców

Holenderscy badacze przeanalizowali wyniki długoterminowego narażenia 5.000 dorosłych osób na zanieczyszczenia powietrza pochodzące z ruchu drogowego. Zauważyli, że ludzie mieszkający w pobliżu głównych dróg byli prawie dwa razy bardziej narażeni na zgon z powodu chorób serca lub płuc i 1,4 razy bardziej narażeni na przedwczesny zgon z innych przyczyn w porównaniu z osobami mieszkającymi na obszarach o mniejszym natężeniu ruchu. Autorzy twierdzą, że emisje pochodzące z ruchu drogowego zawierają wiele czynników zanieczyszczający środowisko, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia - takie jak mikrocząstki, sadze z silników dieslowskich, tlenki azotu, których wykazano związek z problemami układu krążenia i oddychania.

Hoek, Brunekreef, Goldbohn, Fischer, van den Brandt. (2002). Związki między śmiertelnością i wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza wywołanymi przez emisje ruchu drogowego w Holandii: studium kohortowe. Lancet, 360 (9341):1203-9.

Zanieczyszczenie powietrza powodem 5x większej liczby zgonów niż wypadki drogowe

W niniejszym studium dokonano analizy wpływu zanieczyszczenia powietrza przez ruch drogowy i wpływu wypadków drogowych na oczekiwaną długość życia w Badenii-Wirttembergii (Niemcy). Szacuje się, że zanieczyszczenia od pojazdów mechanicznych powodują niemal pięć razy więcej zgonów niż wypadki drogowe.

Szagun and Seidel. (2000). Umieralność spowodowana przez ruch drogowy w Badenii-Wirtembergii. Gesundheitswesen. 62(4):225-33.

Choroby mózgu, w tym choroba Alzheimera, a zanieczyszczenia powietrza i czynniki środowiskowe

W porównaniu z latami 70-tymi dane z lat 90-tych XX wieku wskazują na istotny wzrost liczby innych neurologicznych zgonów" (ONDs) (szczególnie wśród osób w wieku 65-74 lat) i wzrost zgonów na tle chorób psychicznych (MMDs) wśród osób w wieku 55-64 lat w pięciu krajach, w tym w Anglii, Walii i Niemczech, oraz osób w wieku 65-74 lat w większości krajów, sugerując wcześniejszy początek tych chorób podstawowych. Niezbędne są kolejne badania uwzględniające specyfikę każdego kraju, żeby wyjaśnić nasilenie się zachorowań i umieralności, lecz jeśli trend umieralności rzeczywiście charakteryzuje się szybkim wzrostem, będzie to stanowiło mocny dowód, że czynniki środowiskowe mają decydujące wpływ na ryzyko występowania omawianych chorób. Podany w tym kontekście wzrost ONDs u 65-74-latków i dane dot. MMDs wymagają przeprowadzenia szczegółowych badań uwzględniających specyfikę każdego kraju, aby wyjaśnić zmiany w strukturze zgonów na tle neurologicznym i wywołujących je chorób, zmiany które wskazują na możliwość wystąpienia poważnych problemów w zakresie zdrowia publicznego w nieodległej przyszłości.

C. Pritchard, D. Baldwin, A. Mayers; Department of Mental Health, Community Clinical Sciences Division, School of Medicine, University of Southampton, Royal South Hants Hospital, Southampton SO14 OYG, UK. Zmieniająca się struktura umieralności na tle neurologicznym osób dorosłych (45-74 lat) w głównych krajach zachodnich w latach 1979-1997. Public Health (2004) 118, 268-283.

Zanieczyszczenie powietrza przez ruch drogowy skraca życie i zwiększa ryzyko zgonu

Przewlekłe narażenie na zanieczyszczone powietrze związane jest ze zwiększoną umieralnością. Wpływ zanieczyszczeń powietrza, w zestawieniu z innymi przyczynami zgonów w populacji, ma znaczenie dla zdrowia publicznego, jednak nie zyskał, jak dotąd, uznania naukowego. W niniejszym badaniu oszacowano okresy przyrostu współczynników [por. dalsza część tekstu – RR] związane z narażeniem na zanieczyszczenie pochodzące z ruchu drogowego. U osób badanych wykonywano testy funkcji płuc w przychodni w Hamilton, Ontario, w Kanadzie od 1985 do 1999 roku. Zastosowano model regresji Coxa do modelowania umieralności z naturalnych przyczyn w okresie 1992-2001 w odniesieniu do funkcji płuc, indeksu masy ciała, rozpoznania przewlekłej choroby płuc, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy, dochodów w gospodarstwie domowym i umiejscowienia siedziby w promieniu 50 m od głównych dróg miejskich lub w odległości do 100 m od autostrad.

Osoby mieszkające w pobliżu głównych dróg miały zwiększone ryzyko zgonu (ryzyko względne = 1,18; 95% przedział ufności: 1,02;1,38). Okres przyrostu współczynnika umieralności związany z zamieszkaniem w pobliżu głównych dróg wynosił 2,5 roku (95% przedział ufności: 0,2;4,8). Dla porównania, okres przyrostu współczynnika umieralności przypisywany przewlekłym chorobom płuc, przewlekłej chorobie niedokrwiennej serca oraz cukrzycy wynoszą odpowiednio 3,4 lat, 3,1 lat i 4,4 lat.

Murray M. Finkelstein, Program medycyny pracy i środowiska, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada., Michael Jerrett, Institute of Environment and Health, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, and Malcolm R. Sears; Department of Medicine, Faculty of Health Sciences, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. Traffic Air Pollution and Mortality Rate Advancement Periods, Am J Epidemol 2004; 160:173-177.