Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

List od profesora Suchorzewskiego

Szanowny Panie Redaktorze!

Gratuluję kolejnego świetnego numeru Zielonego Światła [zobacz >>>] (nr 12). Choć niekiedy różnimy się poglądami, to w większości przypadków podpisuję się pod Waszymi postulatami, w tym dotyczącym obsługi EURO 2012.

W tym kontekście jedna informacja i jedna uwaga.

Informacja dotyczy powtarzanego przy wielu okazjach wymogu UEFA, że stadion musi mieć 10 tys. miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Jest oczywiste, że wymóg ten nie ma żadnego uzasadnienia dla stadionów lokalizowanych w centralnych obszarach miast, zwłaszcza przy dobrej obsłudze transportem zbiorowym (takiej jak w przypadku Stadionu Tysiąclecia w Warszawie). Trzeba z tym polemizować. Sam to robię przy każdej okazji, w tym przy opiniowaniu planów zagospodarowania obszaru przez MKUA [Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - przyp. red.] Warto tu przypomnieć, że Stadion zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej Ib, w stosunku do której obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego limitujące liczbę miejsc parkingowych (nie więcej niż).

Uwaga dotyczy Ekologicznych postulatów na EURO 2012. Postulat (e), uzależnienia stawek opłat za parkowanie od cen biletów transportu zbiorowego, jest dyskusyjny. Obecne prawo limitujące wysokość stawki jest kuriozalne, bowiem stawka powinna wynikać z analizy popytu i podaży miejsc parkingowych. Najbardziej sensowna jest stawka powodująca, że liczba chętnych do zaparkowania jest nieco niższa (np. o 5%) od liczby miejsc parkingowych. Stawka niższa spowoduje dopływ liczby pojazdów większej niż podaż. Efektem będzie krążenie po obszarze, szukanie wolnego miejsca i często parkowanie w miejscu niedozwolonym. Stawka za wysoka z kolei spowoduje, że parkingi nie zostaną w pełni wykorzystane, co na ogół budzi niezadowolenie kierowców. Proponuję przemyślenie sformułowania tego punktu.

prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski
Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej
Kierownik Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej