Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Przedstawiamy podsumowanie obserwacji w ramach monitoringu zrównoważonego rozwoju Mazowsza prowadzonego dla projektu "Eko-Herkules" Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Obserwacje były prowadzone od stycznia 2008 roku przez Wojciecha Szymalskiego.

Transport

Najważniejsze problemy zrównoważonego rozwoju w temacie transport na Mazowszu, które utrzymywały się stale w okresie obserwacji to:

1. Forsowanie inwestycji drogowych i podporządkowanie im polityki transportowej, a także innych polityk sektorowych oraz polityki przestrzennej i urbanizacyjnej.

2. Dążenie do jak najszybszego przygotowania i realizacji inwestycji, często pod dyktando celów krótkoterminowych. Lekceważenie zasady przezorności ekologicznej.

3. Zaniechanie otwartej i pełnej dyskusji publicznej ze społeczeństwem nad proponowanymi i przygotowywanymi rozwiązaniami transportowymi.

4. Motywowane prawdopodobnie zbliżającymi się wyborami odejście od odważnej polityki władz Warszawy i Mazowsza promującej transport publiczny.

Energetyka

W temacie energetyka dominowały stale następujące problemy zrównoważonego rozwoju:

1. Relatywnie słaba promocja energetyki odnawialnej i brak realnego wsparcia dla jej rozwoju – możliwe jest przełamanie tego problemu w najbliższym okresie.

2. Trudność przekonania społeczeństwa do konieczności podjęcia celów ochrony klimatu – także inicjatyw w tym zakresie było stosunkowo niewiele.

Urbanizacja i tereny wiejskie

W obydwu tematach utrzymywały się następujące zjawiska związane ze zrównoważonym rozwojem:

1. Brak polityki dotyczącej przeciwdziałaniu lub choćby służącej ograniczaniu suburbanizacji w aglomeracji warszawskiej.

2. Dominacja indywidualnych decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego, nad tworzonymi planami i decyzjami wynikającymi z racjonalności rozważań kompleksowych.

3. Funkcjonowanie obszarów wiejskich na marginesie dyskusji publicznych w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Temat w raportach został słabo rozpoznany.

Natura 2000

Najważniejsze utrzymujące się problemy dotyczące Natury 2000 i zrównoważonego rozwoju:

1. Dominacja w prasie tematyki związanej z konfliktowością obszarów Natura 2000 wobec innych koncepcji zagospodarowania terenów, np. inwestycjami infrastrukturalnymi.

2. Niski stopień informowania o możliwych korzyściach płynących z faktu istnienia programu Natura 2000, np. o funduszach rolnośrodowiskowych, w prasie ogólnokrajowej, regionalnej.

Zobacz także

Więcej o projekcie, kolejne raporty oraz ostatni raport za okres kwiecień-czerwiec 2009 można znaleźć na stronie: www.ine-isd.org.pl

Fragmenty raportów zamieszczono także na naszej stronie: [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]