Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

List przewodni

Do: Wojciech Kozak, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Dotyczy: integracji kolei z systemem transportowym aglomeracji warszawskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

Pragniemy wyrazić podziękowanie z powodu podpisania ze spółką "PKP Przewozy Regionalne" umowy, umożliwiającej od 1 kwietnia 2002 r. posiadaczom 30- i 90-dniowych biletów ZTM przejazdy pociągami w znaczącej części aglomeracji warszawskiej. Sądzimy, że wyrazy uznania składamy w imieniu nie tylko naszym, ale również setek tysięcy warszawiaków, od lat oczekujących na tego typu rozwiązanie. Działanie Zarządu Miasta odbieramy jako efektowną realizację jednego z punktów III rekomendacji Warszawskiego Okragłego Stołu Transportowego z marca 2001r., dotyczącej transportu zbiorowego.

Mamy nadzieję, że stanie się to pierwszym krokiem na drodze do wprowadzenia wspólnego systemu biletowego, obejmującego całą aglomerację warszawską, i że zarówno oferta biletowa jak i strefa nią objęta będą stopniowo poszerzane. Mamy również nadzieję, że towarzyszyć temu będzie stopniowa modernizacja linii, wymiana taboru, zagęszczenie liczby stacji, włączanie nowych linii. Po modernizacji Warszawski Węzeł Kolejowy mógłby pełnić rolę podobną jak S-Bahn w Berlinie czy koleje miejskie w większości stolic europejskich. Będzie to z pewnością znacznie tańsze, szybsze i bardziej efektywne od budowy kolejnych linii metra, a w każdym razie powinno rozbudowę metra wyprzedzać.

Jednocześnie pozwalamy sobie w załączeniu złożyć kilka propozycji doraźnych działań na rzecz dalszej integracji kolei z systemem komunikacyjnym Warszawy. Zwracamy uwagę, że są to działania praktycznie bezinwestycyjne, nie wymagające większych nakładów finansowych, i leżące całkowicie w gestii Miasta, a zatem możliwe do realizacji w najbliższych miesiącach. Naszym zdaniem, pozwolą one lepiej wykorzystać istniejące zasoby oraz osiągnąć maksimum korzyści z wynegocjowanego porozumienia z koleją.

Propozycje do planu działań na rok 2002

1. Przegląd wszystkich przystanków autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych w pobliżu stacji i przystanków kolejowych oraz ich reorganizacje w celu skrócenia do minimum drogi przejścia między nimi (a zatem również czasu potrzebnego na przesiadkę). Reorganizacja może obejmować przesunięcie przystanków, wytyczenie nowych przejść dla pieszych, ew. budowę nowych zejść na peron. Ideałem byłaby sytuacja, w której autobus zatrzymywałby się przy samym peronie. Przykładem błędnie zlokalizowanych przystanków jest PKP Toruńska, gdzie przystanek autobusowy dzieli od zejścia na peron przeszło 200 m chodnika - mimo, że jest możliwość zatrzymania się autobusu również przy samym zejściu na peron. Dla przeciętnie sprawnej osoby oznacza to wydłużenie czasu przesiadki o 3 minuty.

2. Zsynchronizowanie rozkładów wybranych linii autobusowych z rozkładem jazdy pociągów i korekta tras. Pod uwagę powinny być brane linie autobusowe, które mogą być wykorzystywane przez mieszkańców peryferyjnych dzielnic jako dojazd do przystanku kolejowego, w tym przede wszystkim: 115 (Falenica), 127 (Włochy), 147 (Międzylesie), 152 (Płudy), 153 (Rembertów), 161 (Radość, Falenica), 177 (Ursus), 194 (Ursus, Włochy), 322 (Falenica); w dalszej kolejności również 104, 137, 176, 183, 191, 327, 702, 705, 713, 715, 716, 717, 727.

3. Organizacja dozorowanych parkingów rowerowych na wybranych przystankach kolejowych. Zwiększy to zasięg oddziaływania przystanków, dosyć rzadko rozmieszczonych w strefie miejskiej. Zasięg 10 min pieszo od stacji obejmuje ok. 1,4 km2, zasięg 10 min rowerem to już ponad 20 km2. Proponowane przystanki pilotażowe: Rembertów i Ursus; w drugim etapie przystanki linii otwockiej (w szczególności Radość) oraz Włochy. System dozoru parkingów można połączyć z szerzej rozumianą kwestią poprawy bezpieczeństwa w okolicach przystanków kolejowych (monitoring wizyjny, stałe bądź czasowe posterunki policji lub Straży Miejskiej).

4. Szersze upowszechnienie informacji o możliwości korzystania z przejazdów koleją. Wielu mieszkańców Warszawy wciąż nie wie o wynegocjowanym porozumieniu. Precyzyjna informacja powinna się znaleźć w autobusach i na przystankach ZTM, przynajmniej w rejonach obsługiwanych przez kolej. Informacja oprócz zasięgu porozumienia powinna zawierać przykładowe czasy dojazdów.

Przykładowe czasy dojazdów koleją do centrum Warszawy

Rembertów - Śródmieście21 min
Ursus - Śródmieście19 min
Włochy - Śródmieście15 min
Piastów - Śródmieście23 min
Ożarów - Śródmieście27 min
Sulejówek - Śródmieście32 min
Ząbki - Wileńska7 min
Legionowo - ZOO22 min