Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Uchwała

Uchwała nr III/16/05 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2005 r.

w sprawie planowanej budowy dróg ekspresowych na terenie Bemowa, warszawskiego węzła komunikacyjnego, autostradowej obwodnicy i udrożnienia układu drogowego m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2002 r., nr 41, poz. 361 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§1

1. Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy podtrzymuje dotychczasowe stanowisko sprzeciwiające się planom budowy tras ekspresowych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, wyrażone w:

1) uchwale: nr V/13/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zwrócenia się do Rady m.st. Warszawy o przeprowadzenie referendum na obszarze Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dotyczącego projektowania przebiegu przez obszar Dzielnicy Bemowo dróg ekspresowych łączących z autostradą (A-2).

2) uchwale nr XVI/46/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia przez teren Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dróg ekspresowych AK i NS oraz Połczyńskiej Bis.

2. Rada Dzielnicy Bemowo: m.st. Warszawy apeluje do Prezydenta m.st. Warszawy i Wojewody Mazowieckiego o podjęcie wszelkich przewidzianych prawem działań, mających na celu niedopuszczenie do budowy autostrady oraz tras ekspresowych S-7 i S-8 na terenie m.st. Warszawy.

§2

Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy stwierdza, że racjonalnym rozwiązaniem, szanującym zdrowie i życie mieszkańców, jest:

1) Budowa autostradowej obwodnicy m.st. Warszawy poza administracyjnymi granicami miasta, na terenie gmin zainteresowanych przyjęciem autostrady. Jest to inwestycja dziewięciokrotnie tańsza od proponowanych obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, skutecznie wyprowadzająca poza miasto ruch tranzytowy i rozwiązująca problemy metropolii warszawskiej na kilkadziesiąt najbliższych lat.

2) Budowa nowych i modernizacja istniejących ulic dla potrzeb ruchu miejskiego, tzn. o parametrach dróg głównych i gtównych ruchu przyspieszonego, umożliwiających mieszkańcom sprawne włączanie się do ruchu i utrudniających ruch tranzytowy. Takie inwestycje doprowadzą do rozładowania zakorkowanych obecnie ulic i upłynnią ruch pojazdów - z korzyścią dla kierowców i środowiska.

§3

Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy apeluje do parlamentarzystów i wszystkich osób dobrej woli o włączenie się do działań na rzecz uchylenia ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych i przywrócenia w tym zakresie normalnych reguł prowadzenia inwestycji publicznych.

§4

1. Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy uchyla uchwałę nr X/23/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy" w części komunikacyjnej.

2. Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w uchwale nr 11/10/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na lata 2005-2008 skreśla §2 pkt. 10 i 11.

3. Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy uchyla stanowisko nr 1/04 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie przebiegu trasy Armii Krajowej przez teren Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i wyboru wariantu drogi ekspresowej S-7.

§5

Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do reprezentowania stanowiska Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy określonego w niniejszej uchwale na wszelkich forach omawiających obecny i przyszły układ drogowy Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

§6

Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje Przewodniczącego do ogłoszenia uchwały na tablicach ogłoszeń Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, opublikowania uchwały w prasie lokalnej oraz przekazania uchwały Prezydentowi m.st. Warszawy, Radzie m.st. Warszawy,Przewodniczącym Rad Dzielnic i Burmistrzom Dzielnic m.st. Warszawy.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Mariusz Biadun

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr III/16/05 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2005 r.

Rada Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy po raz kolejny wyraża sprzeciw wobec prób budowy tras ekspresowych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy stwierdza, że opiniowanie propozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stało się bezcelowe, gdyż wszystkie istotne postulaty zgłaszane dotychczas przez Radę Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy zostały odrzucone.

W słusznym odczuciu społecznym, ewentualna realizacja na terenie miasta planów Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad, poza wymienionymi negatywnymi skutkami dla mieszkańców i środowiska, skutecznie powstrzyma prace nad budową autostradowej obwodnicy. Doświadczenie uczy, że rozwiązania prowizoryczne są najtrwalsze, dlatego należy podkreślić, iż priorytetowym zadaniem jest zaplanowanie i wybudowanie autostradowej obwodnicy m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z zaniepokojeniem obserwuje negatywne skutki wykonywania przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003r., nr 80, poz 721 z późn. zm.). Wbrew zamiarom ustawodawcy ustawa ta stała się źródłem publicznych zarzutów o charakterze korupcyjnym, a jednocześnie jest niedopuszczalnym instrumentem:

- wywłaszczenia - bez poszanowania słusznych praw właścicieli nieruchomości,

- ograniczenia uprawnień samorządu i wspólnot lokalnych - poprzez planowanie inwestycji drogowych wbrew ich woli i słusznym interesom,

- pozbawienia obywateli możliwości skutecznego udziału w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - poprzez wprowadzenie nadzwyczajnego trybu postępowania.

Dlatego konieczne jest jej jak najszybsze wyeliminowanie z obrotu prawnego i oddanie stosownych kompetencji samorządom lokalnym.