Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Wnioski zmian miasta stołecznego Warszawy w Prawie o Ruchu Drogowym

Pismo przewodnie

Od: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia 2008 r. uprzejmie informuję, że jednym z głównych zadań Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta. Biorąc powyższe pod uwagę, w dniu 19 marca 20O8 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, które w swych zadaniach mają poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

1.Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

2.Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji,

3.Instytutu Transportu Samochodowego,

4.Polskiego Związku Motorowego,

5.Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

6.Zarządu Dróg Miejskich,

7.Biura Drogownictwa i Komunikacji,

8.Rady Warszawy,

9.Automobilklubu Polskiego.

W jego trakcie wypracowano stanowisko skutkujące podjęciem działań zmierzających do zmian w obowiązującym prawie o ruchu drogowym oraz takich, które będą realizowane poprzez zarządców drogi, jak np. punktowe doświetlenle niebezpiecznych przejść dla pieszych nie wyposażonych w sygnalizację świetlną. Pragnę nadmienić, że w trzech pierwszych miesiącach 2008 r. na ulicach Warszawy śmierć poniosły 24 osoby. Dalsze propozycje zmian zawiera załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, ze propozycje opisane w przesłanym załączniku będą wymagały dalszych konsultacji z odpowiednimi Departamentami Ministerstwa Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji i nie są zamkniętym katalogiem zmian. Będą konsultowane z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z posiadanych przez nas informacji wynika, ze Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji może wystąpić z inicjatywą obowiązkowego używania kasków ochronnych przez rowerzystów do lat 16.

Propozycje zmian

PROPONOWANE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM I OKOŁOUSTAWOWYCM AKTACH PRAWNYCH

USTAWA PRAWO O RUCHU DROGOWYM

z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw nr 98 poz. 908 z późniejszymi zmianami

Art. 13 (przechodzenie przez jezdnię) ust. 1

Zapis obowiązujący:

Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Winno być:

Pieszy, przechodząc przez jezdnię, torowisko lub ścieżkę rowerową jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust 2 i 3, korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych na których kierowcy winni mu zapewnić szczególną ochronę i ułatwienie w przejściu przez jezdnię. Pieszy wchodzący na przejście jak i znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem

Art. 26 (Przejścia dla pieszych) ust. 1

Zapis obowiązujący:

Kierujący pojazdem. zbkzając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu Się na przejściu

Winno być:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności tj. do poruszania się z prędkością pozwalająca na zatrzymanie pojazdu przed przejściem dla pieszych i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu mającemu zamiar przechodzenia przez jezdnię, lub znajdującemu się już na przejściu.

Uzasadnienie:

Najbardziej zagrożeni w ruchu drogowym w m. st. Warszawie są piesi (przeciętnie 70 osób zabitych rocznie). Stanowi to aż 63% z ogólnej liczby zabitych. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Aż 67% wypadków z pieszymi miało miejsce na wyznaczonych przejściach, a więc w miejscach, które są wskazane pieszemu do przekraczania jezdni, w których powinna przysługiwać mu szczególna ochrona. Kierujący pojazdami doprowadzają do wypadków na przejściach 2,5-krotnie częściej niż sami piesi. Przytoczone wyżej liczby kwalifikują Warszawę jako jedną z najniebezpieczniejszych stolic europejskich. Szczególnie narażone są na zagrożenia osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku powyżej 66 roku życia. Osoby te stanowią około 40% ofiar śmiertelnych zarejestrowanych spośród pieszych.

Art. 24 (Obowiązki związane z wyprzedzaniem)

Wprowadzić po ust. 11 ust. 12 w brzmieniu:

Art 24 ust. 12

Zabrania się wyprzedzania na pasach wyłączenia i włączenia.

Uzasadnienie:

Pasy wyłączenia i włączenia coraz częściej w sytuacjach wyczerpania przepustowości drogi wykorzystywane są niezgodnie z ich przeznaczeniem. Taki sposób wykorzystania drogi stwarza bardzo niebezpieczne sytuacje dla pozostałych uczestników ruchu i jest przyczyną groźnych wypadków, np. takich, jak miał niegdyś miejsce na Wybrzeżu Gdańskim w Warszawie przy Klubie Sportowym "Spójnia".

Art. 34 (przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych)

Dodać ust. 8

W następującym brzmieniu:

Kierujący rowerem, motorowerem ma obowiązek używania kamizelki odblaskowej przez cały rok na wszystkich rodzajach dróg.

Uzasadnienie:

Dzięki wprowadzeniu obowiązku używania kamizelek odblaskowych ww. grupy kierujących byliby widoczni, co poprawi bezpieczeństwo ich samych jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Art. 43 (przepisy porządkowe) ust. 2

Zapis obowiązujący:

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Winno być:

Osoba w wieku do 18 lat, poruszająca się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym lub na obszarze zabudowanym, gdy brak jest chodnika, obowiązana jest używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Uzasadnienie:

W sposób zdecydowany poprawiłoby to bezpieczeństwo osób pieszych po zmierzchu, poruszających się poza obszarem zabudowanym lub poruszające się, na obszarze zabudowanym w przypadku braku chodnika.

Art. 47 (Zatrzymanie lub postój na chodniku) ust. 2

Zapis obowiązujący:

Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt., zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2.5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Winno być:

Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych ust. 1 pkt.2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru.

Ponadto dodać ust. 3 w następującym brzmieniu:

Samochód osobowy lub inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2.5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższego zapisu ma na celu zapewnienie ochrony pieszych poruszających się po chodnikach zwłaszcza w miejscach, w których występuję duży deficyt miejsc parkingowych. Brak takiego uregulowania sprawia, że dochodzi do groźnych najechań na pieszego przez pojazdy manewrujące na chodniku.

Dotyczy aktu prawnego:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003r.

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

Zapis obowiązujący:

§1.1 Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, a zwłaszcza działania w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

Winno być:

§1. 1 Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, w tym znajdujących sie w obrębie dróg wewnętrznych a zwłaszcza działania w zakresie wprowadzania oznakowania piionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

Uzasadnienie:

Objęcie nadzorem opracowywanych projektów organizacji ruchu stref zamieszkania, zlokalizowanych także, w obrębie dróg wewnętrznych, ułatwi podejmowanie działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w egzekwowaniu przestrzegania przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym, przede wszystkm niezgodnego z prawem parkowania pojazdów na obszarze tych stref.

Dotyczy aktu prawnego:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 września 2003r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

Zapis obowiązujący:

§ 2 ust. 2 Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnieni są ponadto:

pkt 4 umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej

Winno być:

§ 2 ust. 2 Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnieni są ponadto:

pkt 4 umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej po pkt 4 dodać pkt 5 w brzmieniu "odpowiednio oznakowany pilot pojazdu ponadnormatywnego w czasie jego pilotowania

Uzasadnienie:

Upoważnienie pilotów pojazdów ponadnormatywnych do wydawania poleceń innym użytkownikom drogi i krótkotrwałe wstrzymanie ruchu drogowego w związku z przejazdem takiego ponadnormatywnego pojazdu odciążyłoby od wykonywania tych czynności policjantów służby ruchu drogowego.

Dotyczy aktu prawnego:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 października 2002 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca igg? r. - Prawo o ruchu drogowym (Oz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602. Nr 123. poz. 779 1 Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106. poz. 668 I Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12. poz. 136, Nr 43, poz. 463 i Nr 53. poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110. poz. 1189. Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74. poz. 676, Nr 89, poz. 804 I Nr 113, poz. 984) zarządza się. co następuje:

Rozdział 4. Znaki drogowe poziome

Zapis obowiązujący:

§ 93. Znak P-25 "próg zwalniający" oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

§ 94. Przepisy § 85-87, 89 i 90 stosuje się odpowiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.

Winno być:

§ 93. Znak P-25 "próg zwalniający" oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Po § 93 dodać § 93a o treści:

§ 93a. Znak P-26 „Yellow box" oznacza zaznaczony obszar skrzyżowania. Pozostawanie na nim po otwarciu ruchu poprzecznego jest zabronione.

§ 94. Przepisy § 85-87, 89 i 90 stosuje się odpowiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.

Uzasadnienie:

Ustanowienie ww. znaku poziomego barwy żółtej lub białej wskazywałby obszar skrzyżowania, na którym pozostawanie po zmianie otwarcia ruchu z podłużnego na poprzeczny jest zabronione. Przestrzeganie tego znaku drogowego poziomego przez kierujących pojazdami doprowadzi do upłynnienia ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań i uniemożliwi wjazd na skrzyżowanie pomimo nadawania sygnału zielonego w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy za skrzyżowaniem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Zmiany w załączniku nr 3:

1 Proponuje się zastosowanie prawidłowej interpretacji faz sygnalizacyjnych na programach sygnalizacyjnych rys. 2.2.1 str. 343/344

2. W pkt 4.2.2 wrócić do poprzedniej interpretacji strzałki warunkowego skrętu w prawo S-2. Obecny zapis dotyczący strzałki warunkowego skrętu w prawo jest tak interpretowany, że sygnał nadawany przez sygnalizator S-2 należy rozumieć jak sygnał kierunkowy. Ponadto należy zwrócić uwagę na różnice występujące w zapisie dotyczącym sygnalizatora S-2 w ww. rozporządzeniu i Ustawie prawo o ruchu drogowym § 96.

3. Proponuje się, aby w pkt 6.2.1.2 w szerszym stopniu uwzględnić warunki ruchowe. W celu stworzenia projektantowi większej swobody podejmowania decyzji należ zastosować zapis: "Na wlotach o trzech pasach ruchu zaleca się (obecnie należy), w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego, wydzielić dla pojazdów skręcających w lewo, co najmniej jeden pas ruchu 1 zastosować sygnalizator kierunkowy dla takiego pasa (pasów) ruchu. Na wlotach o dwóch pasach ruchu przy minimum 20% udziale pojazdów skręcających w lewo zaleca się (obecnie należy) zastosować sygnalizator kierunkowy".

4. Zmienić zapis w pkt. 7.3.1 "Nie dopuszcza się jednak sytuacji, gdy sygnalizator dla pieszych będzie tylko po lewej stronie" nie uwzględnia istniejącej infrastruktury podziemnej jak i powstających "Bramek" dla rowerzystów wynikających z niewielkiej odległości masztów sygnalizacji. Należy więc zweryfikować powyższy zapis.

5. Proponuje się przeanalizować zagadnienie rys. 7. 3. 1. - przy szerokości pasa rozdzielającego równej 2 m zasadnym jest zastosowanie sygnalizatorów dla pieszych na pasie rozdzielającym.

6. Proponuje się zmianę zapisu w pkt. 8.3.2 tak, aby wariant dopuszczalny uwzględniał również poprowadzenie ścieżki od strony zewnętrznej skrzyżowana

7. Zweryfikować wartość współczynnika Ip wydłużającego drogę ewakuaqi w zależności od rodzaju strumienia w pkt 8.3.4.

8. W tabeli 3.1 zastosowano niewłaściwą wielkość Proponuje się ustalić czy chodzi o światłość czy luminację

Zmiany w załączniku nr 2

1. W pkt. 7.11 "Drogi dla rowerów" odnośnie zasad wyznaczania wydzielonych pasów dla rowerów na jezdni:

Na odc. Jezdni, na którym wyznaczony został pas dla rowerów należy wyeliminować zatrzymywanie pojazdów. W warunkach miejskich przy wykorzystaniu jezdni i chodnika do parkowania pojazdów wyznaczenie wydzielonego pasa dla rowerów staje się wręcz niemożliwe (albo pas dla rowerów albo parkowanie!).

Przykłady zagraniczne wskazują,że parkowanie pojazdów z wydzielonymi pasami dla rowerów można pogodzić.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r.)

1. W § 5.1 pkt 1 proponuje się zmienić zapis dotyczący skali planów sytuacyjnych. Przy projektach organizacji ruchu stosować obowiązkowa skalę 1:500.

2 Proponuje się również zmienić zapis w paragrafie 7.1.3 poprzez dodanie zadania: "Jednocześnie organ zarządzający ruchem może w sytuacjach szczególnych i w przypadku projektów niepowodujących zajęcia jezdni zatwierdzić projekt organizacji ruchu sporządzony w jednostce zarządzającej ruchem bez wymaganych opinii".

Od redakcji

Choć wiele postulatów okazało się słusznych, zapisy takie, jak obowiązek noszenia plastikowych kamizelek w lipcowe południe, wzbudziły pewne zastrzeżenia z naszej strony. Ponadto niektóre słuszne zapisy wydawały się nieco niedopracowane (ogólnie wnioski sprawiały wrażenie przyrządzonych w pośpiechu). Chcąc zatem, by zmiany w prawie faktycznie poprawiły bezpieczeństwo użytkowników dróg, w ekspresowym tempie odesłaliśmy nasze uwagi do proponowanych zmian [zobacz >>>].